Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ В 91.НЕГ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този кодекс определя правилата за поведение на работещите в 91.НЕГ и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на институцията, в която работят.

Чл. 2. (1) Дейността на работниците и служителите в 91.НЕГ се осъществява при
спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.
(2) Служителят на 91.НЕГ изпълнява служебните си задължения при строго спазване на законодателството в Република България, като съдейства за провеждането на държавната политика в образованието , основаваща се на принципите на правовата държава.
(3) Служителят на 91.НЕГ в зависимост от функциите, които изпълнява, осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в държавните институции.
(4) Служителят на 91.НЕГ извършва дейността си компетентно, обективно и
добросъвестно, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на учениците и обществото.
(5) Служителят на 91.НЕГ следва поведение, което не накърнява престижа на
професията си, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя
обществен и личен живот.
(6) При изпълнение на служебните си задължения служителят на 91.НЕГ се отнася
любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация.

ГЛАВА ВТОРА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Чл. 3. (1) Служителят на 91.НЕГ изпълнява задълженията си безпристрастно и
непредубедено, като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица. В дейността си строго се придържа към нормите, установени в Етичния кодекс за работа с деца.
(2) Служителят на 91.НЕГ е длъжен да опазва данните и личната информация на
учениците и родителите, станали му известни при или по повод на изпълнението на служебните му задължения, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Чл. 4. Служителят на 91.НЕГ е длъжен:

А) Да основава практиката си на съвременните знания за детското развитие и
познаването на индивидуалните особености на всеки ученик.
Б) Да разбира и уважава уникалността на всеки ученик.
В) Да се съобразява със специфичната уязвимост на всеки ученик.
Г) Да създава безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното,
емоционалното и физическото развитие на учениците.
Д) Да подкрепя правото на ученика на свободно изразяване на мнение по всички
въпроси от негов интерес.
Е) Да работи в интерес на ученика.
Ж) Да осигурява на учениците с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.
З) Да не участва в практики, които не зачитат достойнството на ученика или са
опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.
И) Да не участва в практики, които дискриминират по някакъв начин учениците на
основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.
К) Да познава симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално, вербално,
емоционално малтретиране или занемаряване. Да познава и спазва законите и
процедурите, защитаващи детето от насилие.
Л) При съмнение за малтретиране да уведомява органите за закрила на детето и да
следи дали са предприети необходимите мерки.
М) Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окаже
пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.
Н) Когато му станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и
сигурността на ученик, има моралната и законова отговорност да информира органите по закрила на детето.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 5. (1) Служителят на 91.НЕГ подпомага органите на държавна власт с висок
професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на държавната политика в образованието, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на неговите правомощия.
(2) Служителят на 91.НЕГ изпълнява задълженията си честно и безпристрастно, като не допуска лични политически пристрастия да му влияят.
(3) Когато прави предложения пред органите на държавна власт, служителят на
91.НЕГ предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение.

Чл. 6. (1) Служителят на 91.НЕГ е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи и служители от администрацията.
(2) Служителят на 91.НЕГ не е длъжен да изпълни неправомерна заповед, издадена
по установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение.
(3) Служителят на 91.НЕГ може да поиска писмено потвърждаване на служебния акт, когато в отправената до него устна заповед се съдържа очевидно за него правонарушение.
(4) Служителят на 91.НЕГ не е длъжен да изпълни нареждане, което засяга неговите права, правата на неговата съпруга или съпруг, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително. В този случай той е длъжен незабавно да уведоми органа, от когото е получил нареждането.

Чл. 7. Служителят на 91.НЕГ поставя пред своя ръководител открито и честно
проблемите, с които се сблъсква в процеса на работата.

Чл. 8. (1) Служителят на 91.НЕГ противодейства на корупционни прояви и на други
неправомерни действия в училище.
(2) Служителят на 91.НЕГ не допуска да бъде поставен във финансова зависимост
или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси.
(3) Служителят на 91.НЕГ не може да приема подаръци или облаги, които могат да
бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните му задължения.

Чл. 9. Служителят на 91.НЕГ не трябва да изразява лични мнения по начин, който
може да бъде тълкуван като официална позиция на администрацията, в която работи.

Чл. 10.( 1) При изпълнение на служебните си задължения служителят на 91.НЕГопазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели. Служителят на 91.НЕГ е длъжен своевременно да информира непосредствения си ръководител за загубата или повреждането на повереното му имущество.

(2) Документите и данните в училището могат да се използват от служителя на
91.НЕГ само за изпълнение на служебните му задължения при спазване на правилата за защита на информацията.

Чл. 11. Служителят на 91.НЕГ е длъжен да спазва установеното работно време за
изпълнение на възложените му задължения.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 12. (1) При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе
до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служителят
на 91.НЕГ следва своевременно да уведоми своя ръководител.
(2) Служител на 91.НЕГ, на когото станат известни факти и обстоятелства за
възникнал конфликт на интереси, предприема необходимите мерки за изясняване на въпроса.
(3) Когато служителят на 91.НЕГ се съмнява дали дадена дейност е съвместима със служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител.

Чл. 13. (1) Служителят на 91.НЕГ не може да използва служебното си положение за
осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.
(2) Служителят на 91.НЕГ не участва в каквито и да са сделки, които са
несъвместими с неговата длъжност, функции и задължения.
(3) Служителите на 91.НЕГ, които прекратяват трудовото си правоотношение с
училището, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във
връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали.

ГЛАВА ПЕТА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

Чл. 14. (1) В отношенията с колегите си служителят на 91.НЕГ проявява уважение и
коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на
отделната личност.
(2) Служителят на 91.НЕГ уважава мнението на колегите си и се съобразява с
правото им на личен живот.

Чл. 15. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от
самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.
Чл. 16. Със своето лично поведение и чувство за отговорност служителят на 91.НЕГ трябва да дава пример на другите служители, а служителите на ръководни длъжности – и по отношение на подчинените си.

ГЛАВА ШЕСТА

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 17. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителят на 91.НЕГ следва поведение, което не уронва престижа на институцията в която работи.
(2) Служителят на 91.НЕГ не допуска на работното си място и в публичното пространство поведение, несъвместимо с добрите нрави и не използва служебното си положение с цел лични облаги.
(3) Служителят на 91.НЕГ се стреми да избягва в поведението си конфликтни
ситуации, а при възникването им цели да ги преустанови, като запази спокойствие и контролира поведението си.
(4) Служител спазва благоприличието в облеклото, съответстващи на служебното
му положение и на институцията, в която работи.

Чл. 18. Служителят на 91.НЕГ не може да участва в прояви, с които би могъл да накърни престижа на училището.

Чл. 19. Служителят на 91.НЕГ не може да упражнява дейности, посочени в
законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.

Чл. 20. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този
кодекс, служителят на 91.НЕГ следва да се оттегли от заеманата длъжност.

ГЛАВА СЕДМА

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят
дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда и ПВТР.

Чл. 22. Всички служители на 91.НЕГ се запознават с правилника срещу подпис,а при първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител е
длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс.

Чл. 23. Настоящият кодекс е приет на ПС с Протокол от 2010 година.