1

Етичен кодекс

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

в 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”

 

Правилникът е приет с протокол № 36 от заседание на Педагогическия съвет проведено на 12.09.2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Етичният кодекс на 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ е разработен от Директора на училището, комисия от педагогически специалисти и г-н Николай Генчев- представител на Обществения съвет към училището в съответствие с изискванията на чл. 269, ал. 1, т.11 от ЗПУО.

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в образователно- възпитателния процес и има за цел:

 1. Да утвърди основните ценности, норми и принципи на поведение, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика;
 2. Да укрепи авторитета на учителите и общественото доверие към училището като институция;
 3. Да утвърди стремежа на работещите с деца към етичност в образователно- възпитателния процес;
 4. Да насочва поведението и подпомага работещите с деца в решаването на етични дилеми;
 5. Да очертае моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семейството, помежду им и към обществото;

 

 

НОРМАТИВНА ОСНОВА

Конвенция на ООН за правата на детето

Европейска харта за правата на детето

Конституция на република България

Закон за защита правата на детето

Закон за защита правата на човека

Закон за училищно и предучилищно образование

Стандарт за приобщаващо образование

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Етичният кодекс е създаден на основание на чл. 175 (1) от ЗПУО и е подчинен на общите принципи в системата на предучилищното и училищното образование:

 1. Единна държавна образователна политика за осигуряване правото на училищно образование;
 2. Ориентираност към интересите и мотивацията на ученика, към възрастовите и социални промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности;
 3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;
 4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация в образователния процес;
 5. Хуманизъм и толерантност.

Етичният кодекс е приет от Педагогическия съвет, Обществения съвет и ученическия съвет по ред, определен от ПДУ.

Етичният кодекс е поставен на видно място и в сайта на училището.

Чл. 2. Този Кодекс определя правилата за поведение на служителите в училището..

Чл. 3. Етичният кодекс има за цел:

(1)   Да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на учителската професия и образователната институция;

(2)    Да предотврати възникването на конфликти и да съдейства за хармонична атмосфера в училищната среда;

(3)   Да развие:

 1. Интелектуалното, емоционално, социално, духовно, физическо равнище на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
 2. Компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активно гражданско поведение;
 3. Заложбите на всеки ученик и да насърчава реализацията им;
 4. Устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 5. Компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на гражданското участие;
 6. Толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозна идентичност на всеки;
 7. Уважение към правата на децата и хората с увреждания.

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

 

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

 

Глава I

Педагогически специалисти и служители в училището

Чл. 4. (1) Педагогическите специалисти изпълняват своите функции, като се ръководят от основните принципи на ЗПУО, националните и европейски нормативни актове за защита на правата на детето и защита правата на човека.

(2) При изпълнение на служебните си задължения се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат прояви на дискриминация.

Чл.5. Всички работници и служители са длъжни :

(1)   Да спазват принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност;

(2)   Да спазват законодателството и принципите на правовата държава;

(3)   Да противодействат на произвола и да укрепват доверието в институцията;

(4)   Да работят компетентно, добросъвестно и постоянно да подобряват дейността си в интерес на учениците;

(5)   Да не накърняват авторитета на училището при изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот.

(6) Педагогическите специалисти са длъжни :

1. Да основават практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всеки ученик;

2. Да уважават уникалността на всеки ученик;

3. Да се съобразяват със специфичната уязвимост на всеки ученик;

4. Да създават безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на учениците;

5. Да подкрепят правото на ученика свободно да изразява мнението си по въпроси, към които проявява интерес;

6. Да осигуряват на учениците с увреждания равни възможности за достъп до образование и адекватни грижи;

7. Да не участват в практики, които не зачитат достойнството на ученика или са опасни и вредни за него;

8. Да не допуска действия, които дискриминират по някакъв начин учениците;

9. Да познават симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално, вербално, емоционално и др. При съмнение за малтретиране над ученик да действат съобразно разписаните процедури във вътрешните правила на гимназията:

а. Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза;

б. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците;

в. План за работа на училищния координационен съвет;

г. Правила и задължения на служителите, свързани с превенцията на агресията и насилието;

д. План за борба с противообществените прояви.

10. Да познават нормативната основа и вътрешните правила, защитаващи децата от насилие, и да ги спазват;

11. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажат пълно съдействие за предприемане на адекватни действия за закрила на детето;

12. Да информира ръководството и органите за закрила на детето, когато му станат известни действия или ситуации, заплашващи ученик.

Чл. 6. На всички ученици е гарантирано правото:

(1)   Да бъдат обучавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

(2)    Да бъдат зачитани като равноправни участници в образователния процес;

(3)   Да избират профил на обучение, избираеми предмети и модули на обучение;

(4)   Да ползват библиотечно- информационно обслужване;

(5)   Да се информират относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

(6)   Да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

(7)   Да разчитат на равнопоставеност и взаимно зачитане на правата на всеки, независимо от раса, вяра, пол, националност, убеждения, социален статус и т.н.;

(8)   На закрила срещу нарушаващи тяхното достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие;

(9)   На закрила за нормалното им физическо, умствено, духовно и социално развитие;

(10)            При попадане в риск и при нужда да получи специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация;

(11)            На информиране и консултиране във връзка с избора на образование и професия;

(12)            Да участват в проектни дейности;

(13)            Да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и факултативни часове;

(14)            Чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането и решаването на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. и училищния учебен план;

(15)            Да получават съдействие от училището при изразяване на мнение по въпроси, които пряко ги засягат;

(16)            Да бъдат поощрявани с морални и материални награди;

(17)           Да участват в училищния живот чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училищна общност, като се съобразяват с Правилника на 91. НЕГ. Така да съдействат за изграждане на добър организационен климат и позитивна дисциплина;

(18)           При изявени дарби да се ползват от специална закрила и подкрепа.

 

 

Глава II

Подкрепа за личностното развитие на децата и учениците

 

Чл. 7. 91. НЕГ осигурява подкрепа за личностно развитие на ученици съвместно с държавните и местни органи и структури, доставчиците на социални услуги. Това се подчинява на разпоредбите на чл. 174 от ЗПУО и е част от политиката на училището, регламентирана от чл. 2, ал.1, т.7 от раздел 1 на ПУДУ.

Чл. 8. Подкрепата за личностното развитие е обща и допълнителна и е уредена от ЗПУО, Стандарта за приобщаващо образование ПУДУ.

Чл. 9. Екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти включва обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и същи ученици с цел повишаване ефективността на педагогическите действия.

Чл.10. (1) Общата подкрепа се осигурява за всички ученици.

(2) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на на оценката на индивидуалните потребности, като се извършва от екип за подкрепа на личностното развитие в училището.

(3) Екипът се създава със заповед на Директора за определен ученик по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО.

Чл. 11. Екипът за подкрепа на личностното развитие в училището:

(1)   Идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тях;

(2)   Извършва индивидуална оценка на потребностите на ученика;

(3)   Изготвя и реализира план за подкрепа;

(4)   Извършва наблюдение и оценка за развитието на всеки конкретен случай;

(5)   Изпълнява и други функции, предвидени в ДОС за приобщаващо образование.

Чл. 12. 91. НЕГ самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за:

(1)   Развитие на училищната общност;

(2)   Изграждане на позитивен организационен климат и дисциплина:

 1. Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и загриженост между всички участници в образователния процес;
 2. Гарантират се изслушване на ученика, изследване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможности за усвояване на добри поведенчески модели;
 3. Педагогическите специалисти основават дейността си на принципа на превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях;
 4. Тези мерки се прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определен от ДОС за приобщаващо образование.

 

Глава III

Педагогически съвет

 

Чл.13. (1) Функции и роля на Педагогическия съвет при приемане на вътрешни нормативни актове, свързани с дейности за осигуряване на позитивен организационен климат и подкрепа на училищната общност са разписани в чл. 263 от ЗПУО и е необходимо да бъдат операционализирани чрез:

1. Предприемане на мерките за превенция при възникването на конфликти и превантивни дейности за осигуряване на позитивен организационен климат и подкрепа на училищната общност от страна на ПС.

(2) Изграждане на вътрешни нормативни актове, съгласно действащата нормативна уредба;

1. Стратегия за развитие на училището за следващите четири години, с приложени към нея план за действие и финансиране

2. Правилник за дейността на училището чрез изграждане на постоянно действащи комисии.

(3) Комисиите са:

1. Етична комисия, която работи със следните стандарти:

а. За управление и качество на институциите;

б. Наредба за приобщаващото образование;

в. За гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование;

г. За статута и професионалното развитие на педагогическия и непедагогическия персонал;

д. Организация на дейностите в училищното образование.

2. Комисия по противодействие на училищния тормоз и превенция на агресията и насилието, която работи със следните стандарти:

а. Наредба за приобщаващото образование;

б. За гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование;

в. Организация на дейностите в училищното образование.

3. Комисия по качеството, която работи с всички стандарти по чл. 22 от ЗПУО.

4. Комитет по условия на труда, който работи със стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване.

(4) Цялата училищна дейност се организира и на основата на следните документи:

1. Годишния план за дейността на училището, според който се предприемат конкретни дейности в оперативен план за постигане на стратегическите цели на училището, свързани с възпитанието на учениците.

2. Учебни планове за индивидуална форма на обучение, определяни според индивидуалните потребности на всеки ученик.

3. Мерки за повишаване на качеството на образованието, произтичащи от оперативните цели на Стратегията.

4. Програма за превенция на ранното напускане на училище.

5. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи.

(5) Педагогическият съвет (ПС) има следните права и задължения:

1.Предлага на Директора разкриване на занимания по интереси;

2. Прави предложения на Директора за награждаване на ученици и за налагане на санкции по установения ред;

3. Участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната общност;

4. Периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците, предлага и съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;

5. Упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

 

Глава IV

Обществен съвет

 

Чл. 14. На основание чл. 256 от ЗПУО:

(1) С цел създаване условия за активни и демократично функциониращи общности, в гимназията е създаден Обществен съвет (ОС);

(2) ОС е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му;

(3) ОС в училището:

1. Одобрява Стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на Директора за изпълнението й;

2. Участва в работата на ПС при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8-9 от ЗПУО;

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване и инспектирането на училището;

4. Участва в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната общност.

(4) При неодобрение от ОС на актовете, те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от ПС.

1. При повторно разглеждане ПС се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

 

Глава V

Родители

 

Чл. 15 Родителите имат следните права, свързани с етиката в отношенията с работещите в училище:

(1) Периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на ученика в образователния процес, за спазването на правилата в училището, а и за приобщаването им към общността;

(2) Да се срещат с училищното ръководство, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго време, което да е удобно и за двете страни;

(3) Да присъстват и да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика;

(4) Най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, с образованието, кариерното ориентиране и с личностното развитие на ученика;

(5) Да избират и да бъдат избирани в ОС на училището;

(6) Да изразяват мнение и да правят предложения за развиването на училището;

Чл. 16. Родителите имат следните задължения, свързани с етичните правила в училището:

(1) Да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището, когато ученикът отсъства;

(2) Редовно да се осведомяват за приобщаването на учениците в училищната среда, както и за успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;

(3) Да спазват Правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на ученика;

(4)Да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на уменията за учене през целия живот;

(5) Да участват в родителските срещи;

(6) Да се явяват в училището след покана от учител, Директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;

(7) Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5, да осигурят необходимите условия за обучение, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интереси на ученика.

 

РАЗДЕЛ III

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО

 

Чл. 17. Първостепенна отговорност на работещите в училище е:

(1) Да подпомагат семейството при възпитанието на децата;

(2) Да зачитат достойнството на всяко семейство, както неговата култура, обичаи, език и убеждения;

(3) Да информират семейството за всички решения, отнасящи се до детето; когато е подходящо, да го включва във взимането такива решения;

(4) Да уважават ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на ученика, както и правото на родителя да взима решения за ученика;

(5) Да информират родителите за изследователските проекти, включващи техните деца, като дават възможност на родителите да упражняват правото си да откажат участието на децата.

(6) Да не позволяват и да не участват в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето;

(7) Да не използват отношенията със семейството за лично облагодетелстване;

(8) Да не влизат в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата с детето;

(9) Да осигуряват конфиденциалност на информацията и да зачитат правото на семейството на личен живот;

1. Това не важи в случаите, когато има основания да се счита, че благополучието на детето е в риск, както и при подозрения за малтретиране и лоша грижа.

(10) Да се ангажират с разработването на правила за опазване поверителността на информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал.

1. Разкриването на поверителна информация може да стане само с разрешението на семейството.

2. Това не важи в случаите, когато има основания да се счита, че благополучието на детето е в риск, както и при подозрения за малтретиране и лоша грижа.

(11) В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, да работят открито, споделяйки наблюденията си за детето, за да помогне на всички засегнати страни да вземат информирано решение, като стриктно се придържат към безпристрастност.

 

 

РАЗДЕЛ IV

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

 

Чл. 18. В отношенията си с колегите, служителят:

(1) Проявява уважение и коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на колегите си;

(2) Уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот;

Чл. 19. Когато възникнат противоречия между колеги, които не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.

Чл. 20. Педагогическият и непедагогическият персонал трябва да се държи отговорно, като служи за пример на училищната общност.

Чл. 21. Педагогическият и непедагогическият персонал трябва да изгражда и поддържа отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

Чл. 22. Педагогическият и непедагогическият персонал трябва да обменя ресурси, които имат отношение към благополучието и закрила правата на детето.

Чл. 23. Педагогическият и непедагогическият персонал трябва да работи за утвърждаване на престижа на гимназията, както и да се въздържа от действия, които биха могли да го уронят.

 

РАЗДЕЛ V

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО

 

Чл. 24. Служителят:

(1) Предоставя висококачествени програми и услуги. Не предлага услуги, за които не притежава компетентност, квалификация, ресурси или правоспособност;

(2) Работи за създаване на сигурна обществена среда;

(3) Работи за подобряване на сътрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействие между професионалистите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството;

(4) Съдейства за повишаване на степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото;

(5) Работи за популяризиране на правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им;

(6) Работи за подкрепа на законите и политиките, които способстват за благополучието на учениците;

Чл. 25. Служителят се задължава:

(1) Да уважава уникалността и потенциала на всеки ученик;

(2) Да работи в най-добрия интерес на ученика;

(3) Да не използва физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на ученика;

(4) Да уважава и подкрепя семействата при възпитанието и отглеждането на учениците;

(5) Да уважава колегите, да ги подкрепя и насърчава в изпълнение на Етичния кодекс;

(6) Да поддържа висок стандарт на професионално поведение;

(7) Да служи като застъпник на детето и семейството в общността;

(8) Да спазва етичните правила, заложени в този Кодекс;

(9) Да изпълнява задълженията си безпристрастно и непредубедено, да създава условия за равнопоставеност;

(10) Да опазва данните и личната информация на семействата и учениците, станали станали му известни по и при повод на изпълнение на работните му задължения;

(11) Да извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно, точно добросъвестно и безпристрастно;

(12) Да отговаря на поставени въпроси, съобразно функциите, които изпълнява;

(13) Да информира съответните лице относно възможностите за обжалване, когато са налични административни нарушения или отказ за извършване на административна услуга.

 

РАЗДЕЛ VI

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 26. Служителят:

(1) Подпомага органа на държавната власт с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на държавната политика, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на държавните правомощия;

(2) Трябва да изпълнява етичните норми на поведение при изпълнение на служебните си задължения;

(3) Трябва да изпълнява задълженията си честно и безпристрастно, като не допуска личните политически пристрастия да му влияят;

(4) Трябва да предостави цялата информация, отнасяща се до вземането на решение, когато прави предложения пред ръководството;

Чл. 27. Служителят има следните задължения:

(1) Да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява актове, заповеди и наредби на горестоящите органи и служители на администрацията;

(2) Да не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност с външни лица или организации, както и да иска и/или приема подаръци, услуги, пари или други блага, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси;

(3) Да не приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните му задължения;

(4) Служителят не е длъжен да изпълни нареждане, което нарушава неговите права или правата на семейството му. В този случай той е отговорен веднага да уведоми ръководителят, от когото е получил решението.

Чл. 28. Служителят има правото да поставя пред своя ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работа.

Чл. 29. Служителят противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия от страна на педагогическия и непедагогическия персонал.

Чл. 30. Служителят не бива да изразява лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на гимназията.

Чл. 31. При изпълнение на служебните си задължения служителят опазва повереното му имущество и не допуска използването му за лични цели. Служителят е длъжен своевременно да информира непосредствения си ръководител за загубата или повредата на повереното му имущество.

Чл. 32. Документите и данните в училището могат да се използват от учителя само за изпълнение на служебните му задължения при спазване на правилата за защита на информацията.

Чл. 33. Служителят е длъжен да спазва установеното работно време за изпълнение на възложените му задължения.

Чл. 34. При изпълнение на служебните си ангажименти служителят:

(1) Следва поведение, което не уронва престижа на гимназията;

(2) Не допуска на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави;

(3) Се стреми да не предизвиква с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им да полага усилия да ги преустанови, като запазва спокойствие и контролира поведението си;

(4) Спазва благоприличие и делови вид в облеклото, съответстващи на служебното положение и на институцията, която представлява.

Чл. 35. Служителят не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.

 

РАЗДЕЛ VII

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

Чл. 36. При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между трудовите му и частните му интереси, служителят следва своевременно да информира своя ръководител.

Чл. 37. Служител, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в гимназията, предприема необходимите мерки за изясняване на въпроса.

Чл. 38. Когато служителят се съмнява дали дадена дейност е съвместима или не с неговите служебни задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител.

Чл. 39: Служителят:

(1) Не може да използва служебното си положение за личното и семейното си облагодетелстване;

(2) Не участва в каквито и да е сделки, които са несъвместими с неговите длъжност, функции и задължения;

(3) Трябва да избягва всякакви ситуации, които биха могли да доведат до конфликт на интереси. При появата на такъв конфликт, той е длъжен да уведоми веднага ръководителя си;

(4) може да се оттегли от конкретно служебно задължение, ако то е причина за възникване на конфликт на интереси, но това става само съобразно нарежданията на ръководителя му;

(5) Обсъжда с Директора, случаи, при които служителят6 смята, че дадена дейност е несъвместима със служебните му задължения.

Чл. 40. Служител, напуснал гимназията, не може да злоупотребява с информацията, която му е станала известна във връзка с длъжността, която е заемал, както и с функциите, които е изпълнявал.

 

РАЗДЕЛ VIII

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

 

Чл. 41. За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси, в училището се създава Комисия по етика.

Чл. 42. Комисията се избира в едноседмичен срок от утвърждаването на Етичния кодекс;

(1) Членовете се избират от ПС за срок от една година;

(2) Комисията приема Правила за дейността, с които запознава ПС. Тези правила се утвърждават от Директора;

(3) Комисията отчита дейността си на последното заседание на ПС.

Чл. 43. Комисията по етика разглежда подадените жалби, свързани със спазването на този Етичния кодекс, а при необходимост се самосезира.

Чл. 44. Всеки заинтересован член може писмено да внесе жалба до Комисията по етика, която се завежда във входящ дневник.

Чл. 45. Комисията по етика разглежда жалбите най-късно в едноседмичен срок от постъпването им. Комисията се произнася с мотивирано становище, въз основа на което Директорът взема решение. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция.

 

РАЗДЕЛ IX

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

 

Чл. 46. При изпълнение на служебните си задължения служителят:

(1) Не допуска на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави;

(2) Се стреми да избягва с поведението си провокирането на конфликтни ситуации, а при тяхното възникване цели да си преустанови, като запази спокойствие и контролира поведението си;

(3) Не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.

Чл. 47. При осъществяване на действия, несъвместими с този кодекс, служителят следва да се оттегли от служба.

 

РАЗДЕЛ X

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 48. При неспазване нормите на поведение, предвидени в Етичния кодекс, служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно ЗПУО и КТ.

Чл. 49. При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите в Етичния кодекс.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§. 1. Контролът за спазване на настоящия Етичен кодекс се осъществява от Комисията по етика.

§. 2. Настоящият Етичен кодекс е приет с протокол №36 на заседание от ПС проведено на 12.09.2022 г.

§. 3. Измененията се правят по реда на приемането му.