1

Документи за изтегляне

 

Декларация за информирано съгласие за олимпиади 2021

 

Заявление за трети и четвърти профилиращ предмет – 10 клас

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

 

Информация за услугите, предоставяни от образователните институции:

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Заявление за издаване на дубликат на даден вид документ (удостоверение, свидетелство, диплома)

Зaявление за достъп до обществена информация

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 Г. в 91. НЕГ „Проф. К. Гълъбов“

 

 Други документи за изтегляне:

Декларация за информирано съгласие

Бланка за молба за стипендия

Бланка за молба за социална стипендия

Инструктаж за безопасност при провеждане на екскурзии и зелени училища

Молба за изпит за промяна на оценката