1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Учебни планове и прием

Прием след 7. клас за учебната 2023/2024 г. в

 91. Немска езикова гимназия  „Проф. Константин Гълъбов“

 

      Профил „Чужди езици“

-          7 паралелки х 26 ученици = 182 ученици  /91 девойки и 91 младежи/

      Профилиращи предмети:

-         I чужд език –  немски език;

-        II чужд език – английски език.

       Балообразуване:

-          удвоеният резултат от изпит по математика /НВО – 7. клас/ ;

-          удвоеният резултат от изпит по български език и литература /НВО – 7.клас/;

-          оценката от Свидетелството за завършено основно образование по български език и литература;

-          оценката от Свидетелството за завършено основно образование по математика;

 

ГРАФИК

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2022/2023 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

/съгласно заповеди № РД09-4061/30.08.2022 г., изм. и доп. със заповед № РД09-891/24.04.2023 г., №РД09-4062/30.08.2022 г. и №РД09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката/

 

Вид дейност

Срок

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът.

22-30 май 2023 г., вкл.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Получаване на служебни бележки за полагане на изпити за проверка на способностите.

До 09 юни 2023 г., вкл.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

До 09 юни 2023 г., вкл.

Провеждане на Национално външно оценяване:

  • Български език и литература

 

  • Математика

 

  • Чужд език /по желание на ученика/

 

13 юни 2023 г.,

начало 09:00 часа

16 юни 2023 г.

начало 09:00 часа

14 юни 2023 г.,

начало 09:00 часа

Провеждане на изпити за проверка на способностите:

  • изобразително изкуство
  • музика
  • музика и физическо възпитание и спорт
  • физическо възпитание и спорт
20 юни 2023 г.

21 юни 2023 г.

21-22 юни 2023 г.

22-23 юни 2023 г.

Обявяване на резултатите от НВО.

До 28 юни 2023 г., вкл.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

До 28 юни 2023 г., вкл.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г.

05-07 юли 2023 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

До 12 юли 2023 г., вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

13-17 юли 2023 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

До 19 юли 2023 г., вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

20-24 юли 2023 г., вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26 -27 юли 2023 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

31 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

01-02 август 2023 г., вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

До 04 август 2023 г., вкл.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране.

07-08 август 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране.

До 10 август 2023 г., вкл.

Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране.

11-14 август 2023 г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране.

До 16 август 2023 г., вкл.

Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване. Определя се от директора на училището до 11 септември 2023 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

До 14 септември 2023 г., вкл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебни планове за 2023 / 2024 учебна година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебни планове за 2019 / 2020 учебна година

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА НЕМСКИ ОТДЕЛ – 2019/2020 учебна година

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 8 КЛАС – 2019/2020 учебна година

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 9 КЛАС – 2019/2020 учебна година

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 10 КЛАС – 2019/2020 учебна година

 

План прием 2019-2020

 

 

 

Училищен учебен план за 8. клас