1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Стратегия

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я

ЗА РАЗВИТИЕ НА

91. НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ“

СОФИЯ

ЗА ПЕРИОДА от 2020/2021 учебна година до 2023/2024 учебна година

 

 Настоящата Стратегия е приета от Педагогическия съвет на проведено заседание с Протокол № 17 на дата 14.09.2020 г. /съгласно чл. 263, ал. 1, т. 1 на Закона за предучилищното и училищното образование/.

 

Съдържание

 

I. Въведение

II. Състояние на образователната институция

 1. Анализ на вътрешната среда
 2. Анализ на външната среда

III. Основни цели, задачи и приоритети за развитие на образователната институция

 1. Мисия
 2. Визия
 3. Стратегически цели
 4. Принципи
 5. Приоритетни направления в дейността
 6. Индикатори за постигане на целите

IV. Дейности за реализиране на целите и приоритетите

V. Финансово обезпечаване на дейностите

VI. Заключение

__________________________________________________________________________________________________

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата стратегия е разработена на основание новата динамика на социално-икономическите процеси и обществените очаквания за по-високо качество на образователната и възпитателна дейност.

Стратегията е съобразена с Националните стратегии и програми за развитие на образованието и обучението, Закона за предучилищното и училищно образование, Закона за професионалното образование, Държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование, Проектите и Програмите за развитието на образованието на национално равнище, както и други законови и подзаконови нормативни документи, приоритетите на националната и регионалната политика и спецификата на образователното звено.

Основни принципи при разработването на Стратегията са общоприетите училищни ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето, Национална стратегия за учене през целия живот, Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България, Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността и Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри.

Очакваният резултат от прилагането на стратегията е да се постигне ново качество на образованието в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ на базата на непрекъснатото самоусъвършенстване и квалификация на колегията, за създаване и прилагане на иновации в полза на развитието на ученика.

 

II. СЪСТОЯНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

 

 1. Анализ на вътрешната среда

91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ има над половин вековна история. Тя е една от най-утвърдените столични гимназии и единствената в страната, в която съгласно спогодба за двустранно сътрудничество между България и Германия съществува Немски отдел. В гимназията се обучават около 1000 ученици от 8 до 12 клас, разпределени в 35 паралелки, съответно по 7 във випуск. Тя е със статут на общинска образователна институция с чуждоезиков профил и профилиращи предмети: „Немски език“ и „Английски език“/„Руски език“. Като трети и четвърти профилиращи предмети по избор се изучават „Български език и литература“, „История и цивилизации“, „Математика“, „Физика и астрономия“, „География и икономика“, „Биология и здравно образование“ и „Химия и опазване на околната среда“.

Уникалността на образователната институция е, че в Немския отдел, където се обучават ученици в по две паралелки във всеки випуск, преподават главно делегирани немски учители, а обучението се осъществява според немските образователни стандарти по немски учебни програми и учебници. По някои от предметите в отдела преподават и български учители с висока езикова и професионална подготовка. Учениците завършват образованието си, полагайки пълна немска матура с писмени и устни зрелостни изпити и получават наред с българската си и немска диплома.

В 91. Немска езикова гимназия е създадена система за организация по всички видове дейности.  Налице е съгласуваност и отчетност на резултатите. Осигурено е единство и непрекъснатост на образователния  процес, а правилното му планиране е от определящо значение за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнатите отлични резултати от учебно-възпитателната работа са благодарение на създадените добри условия на учебно-възпитателния процес.

За интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му /чл.5, ал.1/ в гимназията всяка година се сформират клубове по интереси и спортни отбори. За постигане на целите си тя работи в партньорство с родителите, Обществения съвет, Ученическия съвет и Синдикалната организация към СБУ, както и с органите на местната власт, университети и специализирани институции.

91. Немска езикова гимназия намира своето място в системата на неспециализираните общински училища в столицата като гимназия с профилирана чуждоезикова подготовка. /чл.38, ал.1, т.3 и ал.2, т.1 и чл. 47, ал.4 от ЗПУО/

 

Силни страни на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“

Традиции и резултати в образователната и възпитателната дейност:

 • Осигурява средно образование – първи гимназиален етап и втори гимназиален етап;
 • Предлага профилирано  обучение в гимназиален етап;
 • Осигурява възможност на учениците да получат Немска езикова диплома според Европейската езикова рамка;
 • Предлага възможност за получаване на немска диплома за учениците от Немския отдел;
 • Дава подготовка за добра реализация на учениците в страната и в чужбина;
 • Подържа добро сътрудничество с различни институции;
 • Учениците ни печелят призови места на общински, областни, национални олимпиади, състезания и конкурси в различни области;
 • Всички зрелостници успешно завършват и продължават  образованието си във ВУЗ;
 • На зрелостния изпит по български език и литература традиционно учениците ни са на първо място в цяла България;
 • Функционира ученически съвет и са установени традиции на ученическо  самоуправление;
 • Приобщават се ученици в неравностойно положение – със специални образователни потребности, с хронични заболявания, както и даровити и талантливи.

 

Материална база:

 • Добра материална база – модерно обзаведени учебни кабинети по химия, физика, биология;
 • Наличие на компютри и мултимедии втв всички учебни стаи;
 • Оборудвани два компютърен кабинети с терминални работни места;
 • Библиотека с богат библиотечен фонд;
 • Достъп до интернет, изградена безжична Wi-Fi мрежа, която обхваща  100 % от територията на училището;
 • Кабинет за индивидуална и групова работа на психолога и педагогическия съветник;
 • Парно отопление;
 • Специално оборудвано помещение за архива на училището;
 • Просторен лекарски кабинет;
 • Осигурени условия за ученици със специфични образователни потребности – подстъпи, асансьор;
 • Учебно-технически средства – преносими компютри, мултимедия, компютърни терминални решения, техника за размножаване.;
 • Въведени иновации – училищен сайт, интерактивни бели дъски, наличие на информационни програмни продукти;
 • Оборудван физкултурен салон;
 • Електронна система за видеонаблюдение;
 • Сигурност – специален пропусквателен режим.

Педагогически и непедагогически персонал:

 • Наличие на квалифициран ръководен персонал – директор, двама заместник директори по учебната дейност и един по АСД;
 • Наличие на правоспособни и висококвалифицирани учители по всички учебни предмети – един главен учител, 39 старши учители, 14 учители. От тях петима доктори, с първа квалификационна степен – трима, с втора – девет, трета – трима, четвърта – трима, пета – пет. Четирима преминали едногодишна професионална специализация в Германия. Около половината говорят немски език, а над 70% – някакъв европейски език (немски, английски, френски, руски);
 • Системен контрол върху качеството  на ОВП;
 • Екипност в работата на ръководството и учителите;
 • Осигуреност на квалифициран училищен психолог и педагогически съветник;
 • Методически обединения и вътрешноучилищни комисии – извеждане и обмен на успешни педагогически практики;
 • Изградена система за повишаване квалификацията на учителите;
 • Подкрепа за начинаещи учители – оказване помощ чрез участие в методически обединения, при планирането на урочната дейност и оценяването, участие в класни и урочни дейности на други учители;
 • Наличие на квалифициран и компетентен непедагогически персонал, отдаден на задълженията си в полза на развитие на учебното заведение;
 • Професионално подготвен билиотекар.

Управление, образование и възпитание

 • Осигуряване на свободен, неограничен и равен достъп до образование;
 • Високи стандарти на предлаганото образование;
 • Дългогодишни традиции и резултати в образователната дейност, съобразена със социално-икономическото развитие на региона;
 • Работеща и ефективна вътрешна нормативна уредба;
 • Средище за съхраняване на българската идентичност и активен проводник на историята и културата;
 • Ритуализация на училищния живот;
 • Сайт на училището;
 • Училищният учебен план задоволява желанията и потребностите на учениците чрез ИУЧ и ФУЧ;
 • Индивидуални и групови консултации на ученици в риск с  педагогическия съветник и  психолога;
 • Гаранция за живота и здравето на участниците в ОВП;
 • Добра координация и обмен на информация между класни ръководители, педагогически съветник и ръководството на училището при работа с учениците с проблемно поведение.

Работа по национални и международни програми и проекти:

 • НП „Оптимизация на училищната мрежа“;
 • НП „ИКТ в училище“ – изграждане на безжични мрежи в общинските и държавните училища;
 • НП „Ученически олимпиади и състезания“, модул „ Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“;
 • Международни проекти като “Jugend forscht”и “Jugend musiziert”;
 • Партньорство с гимназии в Пфорцхайм и Именщадт, Германия.

Финансови ресурси:

 • Добро управление на финансовите средства в условията на делегирани бюджети;
 • Обективност, публичност и достъпност при разработване и управление на бюджета;
 • Управленска култура на ръководството и връзка между управленските функции: планиране, организиране, координиране, мотивиране, контрол;
 • Допълнителни финансови приходи от участие в проекти;
 • Коректно и   редовно обезпечаване   на средствата за заплати и възнаграждения, осигурителни вноски, ДТВ, средства за облекло.

Изяви на учениците по различни интереси:

 • Клуб „Интеракт“;
 • Клуб към „Български червен кръст“;
 • Отбори по футбол, волейбол, баскетбол, шах.
 • Музикалната група с различни изяви у нас и в чужбина.

Партньорство и заинтересовани страни:

 • Синдикална организация към СБУ;
 • Обществен съвет;
 • Местни структури – Дирекция „Образование“ към Столична община/район Възраждане, РУО – София град, сътрудничество с РУ „Полиция“, Дирекция „Социално подпомагане“, Отдел за закрила на детето и др.
 • БАН, различни висши учебни заведения, културни институти, медии, неправителствени организации и др.

 

Слаби страни

 • Трудности при намиране на квалифицирани учители по чужди езици;
 • Намаляване на заинтересованите и активно ангажирани родители;
 • Недостатъчна мотивация на учениците в условията на електронно обучение;
 • Недостатъчна приемственост и възможност за взаимозаменяемост между колегите;
 • Недостатъчна чуждоезикова подготовка на педагогическия и особено на непедагогическия персонал;
 • Необходимост от реновиране на откритата спортна площадка и ремонтиране на учителската стая и стаите на администрацията;
 • Недостатъчен брой интерактивни дъски;

Необходимост от по-голяма популяризация на дейността чрез сайта на гимназията.

 

 

 1. Анализ на външната среда

Образователната институция функционира в условията на постоянно променяща се среда в хода на пандемия, която оказва силно влияние върху мотивите за учене, а също така и върху поведението на учениците. Основният, очертаващ се проблем е свързан с намирането на адекватна реакция, засягаща преобразуването на педагогическата система, промяна на целите, технологиите, отношението и стила на работа на учителите. Решаването на тази трудна задача преминава през мотивационната сфера на педагозите, а това е изключително деликатен и чуствителен проблем на днешното време.

Анализ на тенденциите на външната среда:

Политически

 • Стратегическата цел на новия Закон за предучилищното и училищното образование е повишаване на качеството на образованието и предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище
 • Качествена промяна в методите и организацията на обучение
 • Внедряване на иновации на базата на ИКТ
 • Ново отношение към ученика и учителя
 • Въвеждане на вътрешно и външно оценяване
 • Нова образователна структура
 • Децентрализация

Икономически

 • Нестабилна икономика
 • Намалели доходи на семействата
 • Безработни родители
 • Ниско заплащане на учителския труд
 • Свиване на разходната част от бюджета на училището, рестриктивен бюджет
 • Недостатъчна материална осигуреност на ученика
 • Недостатъчна мотивация на учителите за отговорно и съзнателно отношение към професионаланите им задължения

Социални

 • Влошаване на демографските показатели
 • Ниска заинтересованост на родителите
 • Отрицателно влияние на средата върху възпитанието на учениците и мотивите за учене
 • Нисък социален статус на учителите
 • Влияние на икономическата криза
 • Влошено качество на живота и предпочитания за мигриране в чужбина
 • Неефективна социална политика за хората в неравностойно положение
 • Липса на мотиви в семейството за потребност от образование
 • Обществена търпимост към отрицателните явления в обществото и престъпността
 • Нарастване на социалните различия между учениците
 • Ниски мотиви за учене
 • Негативно отношение към училището
 • Очертаваща се криза за учителски кадри, нежелание на студентите да се реализират в учителската професия

 

Изводи

Външната среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на българското училище. Най-силно изразени негативни фактори са икономическата и социалната среда, които имат определящо значение. Прогнозите за тяхното развитие и влияние са противоречиви. От една страна, като член на Европейския съюз България ще преследва целите на догонване и изравняване със стандартите на икономическо и социално развитие на останалите страни членки. От друга – нарастват опасенията за рецесия в Евросъюза поради влиянието на световната финансова криза. При тази неопределеност е трудно да се предвиди тенденцята в развитието на тези два фактора. Може обаче да приемем на базата на сегашното им състояние, че те ще запазят негативното си въздействие върху образователната система.

Засега обаче, въпреки посочените негативни външни тенденции, 91. Немска езикова гимназия няма затруднения с приема на ученици. Това е така, защото от една страна е налице наличие на много деца в София, която като сролица е най-динамично развиващият се административен, икономически и културен център на страната, а от друга страна и поради високия авторитет, който гимназията сама си е извоювала през годините. Тя е притегателен център и за деца от провинцията, показали отлични резултати на изпитите след седми клас.

Наличието на множество висши учебни заведения в столицата дава възможност зрелостниците с високите си резултати от държаните зрелостни изпити да продължат академичното си развитие в едни от най-предпочитаните специалности – „Компютърни системи и технологии“, „Медицина“ и „Право“. Голям процент от завършващите гимназията продължават образованието си и в престижни университети в Германия, Австрия, Англия, Холандия и др.

 

III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ

 1. 1.     МИСИЯ

Превръщането  на 91. НЕГ “Проф. Константин Гълъбов“ в образец на съвременно модерно училище, даващо най-високо качество на образование на своите възпитаници. Запазване на уникалността и развитие напред и нагоре в посоката, по която сме поели. Формиране на личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности /чл.5, ал.1, т.3. от ЗПУО/, разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз /чл.5, ал.1, т.12 от ЗПУО/.

 

 1. ВИЗИЯ

Утвърждаване на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ като:

 • Модерно конкурентоспособно училище за развитие на чуждоезикови, социални и граждански компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящо активни  социално-отговорни личности.
 • Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик.

 

 

 1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 

 • Повишаване качеството и ефективността на учебно-възпитателната работа;
 • Придобиване и непрекъснато усъвършенстване на  знанията и уменията у учениците;
 • Формиране на нов тип поведенчески модели у учениците, в основата на които е залегнало взаимното зачитане и умение да отстояват правата си, достойнство и толерантност, национална идентичност и зачитане правата на всеки;
 • Създаване на условия за перманентно повишаване квалификацията на преподавателите с оглед на новите изисквания, които се поставят пред  образованието;
 • Завоюване на все по-голямо доверие сред обществеността;
 • Участие в повече национални и международни програми и проекти;
 • Утвърждаване на чувството за принадлежност и дълг към училището от всеки ученик и учител.

 

 

 1. 4.     ПРИНЦИПИ

 

 • Законосъобразност – осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и подзаконовите нормативни актове
 • Всеобхватност – училищните политиките да бъдат подчинени на местно, регионално и национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС.
 • Прозрачност – всички стратегически документи  и вътрешни нормативни актове на училището да бъдат публично достъпни.
 • Документиране – документиране на идеите, предложенията и изказванията в процеса на изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното съхранение и архивиране.
 • Обратна връзка – получаване на отговори и реагиране на  предложенията на участниците в комисиите и предложенията на ПС.
 •  Приемственост – новите политики, свързани с образователната реформа няма да отрекат вече поетите ангажиментите в рамките на образователната институция и стратегията няма да ги подменя с нови. Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще продължи да се мултиплицира.
 • Равнопоставеност – всички заинтересовани страни трябва да имат равни възможности за участие в планирането и реализирането на дейностите по изпълнение на стратегическите и оперативни цели.

 

 

 1. 5.     ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА

 

I.          Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка.

II.           Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение.

 1. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище.
 2. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите.

V.           Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището.

 1. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и органи.
 2. Създаване на условия за личностна изява, инициатива и творчество на учениците чрез извънкласни форми и създаване на условия за осмисляне на свободното време.
 3. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището.
 4. Участие в национални програми и проекти.

X.           Изграждане на училищна е-политика.

 

 

 1. 6.     ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
 • Дял на отпадащите от общия брой учещи – общо и по образователни етапи;
 • Брой записани ученици в самостоятелна форма на обучение по образователни етапи;
 • Относителен дял на преждевременно напусналите образование и обучение;
 • Брой неизвинени и извинени отсъствия;
 • Резултати от национални външни оценявания;
 • Дял на учениците, повтарящи класа – общо и по образователни етапи;
 • Брой деца, преминали и регистрирани в детска педагогическа стая;
 • Брой деца, жертви на престъпления.

 

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

ПН I.  Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка:

  ЦЕЛИ:

 • Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.
 • Усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване и успешно участие във външното оценяване.
 • Засилване на възпитателната работа с оглед пълноценно личностно развитие.
 • Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 • Постигане на положително отношение към училището и предлаганото образование.
 • Засилване ролята на Обществения съвет при определяне цялостната политика на училището.
 • Развитие на компютърните умения на училищната общност.
 • По-широко навлизане на нови методи на преподаване (интерактивност).

 

ДЕЙСТВИЯ

 • Качествено обучение по всеки учебен предмет и повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.
 • Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху грамотността (български език и математика).
 • Приоритетно утвърждаване на чуждоезиковото обучение.
 • Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици със специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.
 • Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.
 • Диференциация  на  обучението  по  посока  на желания   и възможности на обучението по следните основни направления – български  език  и литература, чужди езици, математика, информационни технологии, природни науки,музика, изобразително изкуство, и спорт.
 • Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока успеваемост от страна на  учениците.
 • Насърчаване на публичните изяви  на учениците.
 • Утвърждаване ролята на педагогическия съветник за психо-социално обслужване на училището. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване.
 • Преминаване към едносменен режим на обучение.
 • Изнасяне на уроци в културни институти и институции, свързани с културно-историческото наследство.
 • Приемане на учебен план с атрактивни профили и обучение в ИУЧ.
 • Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението.
 • Професионално ориентиране на учениците, завършващи средно образование, съобразно техните интереси и възможности.
 • Привеждане дисциплината  на учениците в съответствие с новите обществени реалности.
 • Стриктно спазване на изискванията на водещи закони, наредби, правилници, правила.
 • Засилване взаимодействието с родителите, разширяване на възможностите за участието има управлението на училището и усъвършенстване на статута на обществения съвет.
 • Използване на създадени видеоматериали (вкл. специализирани видеолекциии) и интерактивни уроци.
 • Повишаване  на  социалните умения  на  учениците  чрез  подпомагане  на физическото, социалното и личностното им развитие.
 • Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение.
 • Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици.
 • Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
 • Развитие на включващо образование за учениците със специални образователни потребности и изграждане на училище, съобразено със специфичните им потребности.
 • Засилване на практическото обучение в училището.
 • Засилване положителното отношение към училището като институция от страна на ученици и родители. Съпричастност към училищния живот.
 • Реализиране на положителна училищна атмосфера, влияеща благоприятно върху развитието на учениците.

 

ПН ІІ. Усъвършенстване на системата за квалификация и перманентно обучение

Цели:

 • Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите в училището.
 • Продължаващо изграждане на система за квалификация.
 • Поддържане на изградената система за кариерно развитие на учителите.
 • Синхронизиране на квалификациите в училището с потребностите на учителите.
 • Предоставяне на възможности за получаване на индивидуална квалификация при интерес и нужда.
 • Повишаване на изискванията към работата на учителите.

 

 Действия:

 

 • Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на учителите, на административния персонал и на ръководството.
 • Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.
 • Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.
 • Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране, предвидено във вътрешните правила за работна заплата.
 • Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната контролна дейност.
 • Създаване на условия  за повишаване реалните резултати от обучението – засилване качеството  на предварителната подготовка, спазване задълженията произтичащи законовите и подзаконови нормативни актове и вътрешните правилници.
 • Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми.
 • Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и информационните технологи.
 • Обмен на информация и съобщения чрез електронна система.
 • Участие във всички форми за квалификация, организирани на регионални ниво.
 • Създаване   и  използване   на  електронни  документи   от  задължителната  училищна документация.
 • Обвързване на кариерно развитие със системата за диференцирано заплащане.
 • Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в развитието на иновативни практики.
 • Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол.
 • Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в това число квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на знанията и уменията на учениците.
 • Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание.

 

ПН ІІІ. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище:

     Цели:

 • Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 • Утвърждаване на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и живот в информационното общество.
 • Реализиране на ефективна рекламна кампания за  постиженията на училището.
 • Поддържане  на интернет страница на училището с възможности за поставяне на въпроси,  даване  на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки.

 

   Действия:

 • Засилено чуждоезиково обучение и обвързване на резултатите с равнищата, дефинирани в Европейската езикова рамка.
 • Разширяване на създаването и използването на електронно учебно съдържание.
 • Реализиране на условия за достъп и участие в международни образователни програми и подобряване на условията за мобилност.
 • Осигуряване на достъп до добри международни образователни ресурси, специализирани учебни помагала и услуги (виртуална лаборатория по химия, физика, онлайн симулация на реални процеси и научни експерименти).
 • Насърчаване на иновативни колективи от учители и ученици за създаване на специфично съдържание.
 • Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН и организираните на общинско  и областно ниво.

 

 • Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 • Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки конкурси от регионален, национален и международен ха­рактер.
 • Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни изяви.
 • Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове дейност.
 • Организиране на спортни състезания по различни видове спорт,  домакин на които е училището.
 • Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие.

 

ПН ІV. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите

 

Цели:

 • Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.
 • Възползване от всички възможности за комуникация в реално време, улесняващо   получаването   на желаното и по-качествено образование от всички точки на света.
 • Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възможности.
 • Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени.
 • Развиване ефективността на връзката учител-родител.
 • Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в извънкласни форми.
 • Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в организирането и провеждането на учебния процес по всички учебни предмети.
 • Чрез творческото развитие на учениците да се работи ак­тивно в посока утвърждаване на училището не само като образо­вателен, но и като духовен и културен център.

 

Действия:

 • Развиване по всякакъв начин на достъпа до новите информационни технологии.
 • Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в ИУЧ и ФУЧ.
 • Диференцирана работа с учениците със специфични образователни интереси.
 • Поддържане на училищната локална мрежа за връзка с Интернет на всички класни и административни стаи и кабинети на училището.
 • Обогатяване на часовете по литература с театрални сценични разра­ботки от професионални актьори и общинските културни институции.
 • Участие в различни форми на алтернативно обучение и възпитание, свързани с творческото развитие на подраства­щите.
 • Осъществяване на диалог с младежките организации за решаването на актуални проблеми на учениците.
 • Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности.
 • Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образователни   потребности   чрез   осигуряване   на   архитектурен,   информационен и комуникационен достъп в училището.
 • За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо  осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и социализация.
 • Изграждане и поддържане на система за връзка с родителите чрез eлектронната поща по схемата: училищно ръководство – класен ръководител – родител.
 • Редовно актуализиране на училищния сайт.
 • Информиране на родителите чрез информации на училищния сайт и съобщения на електронната поща за възможностите за участие на техните деца в национални, регионални и училищни състезания и конкурси.

 

ПН V. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището

 

Цели:

 • Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на учениците в училището.
 • Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура, гражданските права и  творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата  в училището.
 • Реализиране на  конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.
 • Създаване   на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за   гарантиране   на сигурността и здравето на децата и учениците.

 

Действия:

 • Ежегодно изготвяне на раздел от плана на училището в изпълнение на този приоритет.
 • Стриктно спазване системата на дежурство в училище.
 • Изготвяне на вътреучилищни нормативни актове, съобразени с целта на това приоритетно направление за постигане на яснота и стабилност на училищната организация.
 • Засилен контрол по изпълнение на дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа.
 • Изготвяне и реализиране на Програма за превенция на насилието и агресията сред учениците.
 • Изготвяне и реализиране на ежегодна здравно-образователна програма.
 • Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището.
 • Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и подобряване на безопасността на материалната база.
 • Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.
 • Възпитаване на умения и поведение при кризисни и екстремни ситуации.
 • Провеждане на практическо обучение (периодично, два пъти годишно) – проиграване на основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт).
 • Изготвяне и изпълнение на Графици за обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи и  пожари.
 • Осигуряване на адекватно здравно обслужване в училището.
 • Осигуряване на условия за здравословно ученическо хранене.
 • Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене.
 • Изготвяне и реализиране на Програма за здравно образование.
 • Посещение на РЗИ във връзка със здравното образование на учениците.
 • Превенция на зависимости (тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотични вещества) сред учениците.
 • Изготвяне и реализиране на учебни програми за превенция на употребата на наркотици, на инфектиране с ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в училището.
 • Изготвяне и реализиране на Програма за екологично образование и екологосъобразно поведение.
 • Изготвяне и изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на движението.
 • Изпълнение на началното военно обучение в IX и X клас.

 

ПН VI. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и органи

     

ЦEЛИ

 • Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
 • Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съотвестствие със Закона за предучилищно и училищно образование.
 • Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.
 • Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.
 • Изграждане на работеща система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците.
 • Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия.

 

ДЕЙСТВИЯ

 • Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации.
 • Повишаване на уменията за работа с родители.
 • Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес.
 • Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  ученика и неговите родители.
 • Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване на безпричинните отсъствия.
 • Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
 • Планиране на съвместни дейности с родителите.
 • Търсене мнението на родителите по различни въпроси и отчитането му при вземане на решения.
 • Своевременно представяне на информация за:

-        успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;

-        спазването на училищната дисциплина;

-        уменията на децата за общуване с учениците и учителите;

-        интегрирането на учениците в училищната среда;

-        посещаемостта на учебните часове от учениците;

-        отсъствията на ученика от учебни часове,

-        започване на процедура по налагане на наказание;

-        възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

-        напредъка и/или проблеми на децата им.

 • Предоставяне на възможност и оказване на необходимото съдействие на родителите за:

-        срещи с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

-        участие в различни форми на комуникация (общи родителски срещи, индивидуални срещи);

-        изразяване на мнение и представяне на предложения за развитие на училището;

-        присъствие и участие във форми за решаване на въпроси, които засягат права и интереси на детето им;

-        провеждане на консултации със специалисти по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците;

-        осигуряване посещаемостта на ученика в училище;

-        запознаване срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището на първата родителска среща;

-        явяване в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;

-        намиране на нови форми за общуване;

-        правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;

-        присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на наказания на ученик.

 • Търсене на сътрудничество и поддържане на активни връзки по различни въпроси на образователно-възпитателния процес с:

v РУО и МОН;

v Общинската управа;

v Районното полицейско управление и Детска педагогическа стая към него;

v Местната общественост;

v Неправителствени организации, дарители и спонсори;

v Културни и образователни институции.

 

ПН VII. Осигуряване на условия за личностна изява, инициатива и творчество на учениците чрез извънкласни форми и създаване на условия за осмисляне на свободното време.

 

ЦЕЛИ

 • Създаване  на условия за активна извънкласна дейност с учениците.
 • Представяне на добри педагогически практики за работа с децата.
 • Развиване форми на ученическо самоуправление.
 • Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.
 • Развиване работата на клубове по интереси и по национални програми.
 • Популяризиране постиженията на учениците и  учителите.

 

ДЕЙСТВИЯ

 • Развиване дейността на клубовете по интереси. Специално внимание към заниманията със спорт и изкуства.
 • Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности:

- участия в състезания, олимпиади, конкурси, изложби;

- участия различни спортни състезания;

- отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния календар;

- представяне на творческа “продукция” на клубовете по интереси;

 • Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 • Поддържане на ефективно работещи клубове по интереси.
 • Активно съдействие, стимулиране и подпомагане на творческите инициативи на учениците.
 • Представяне и популяризиране на резултатите от участията на учениците в състезания, олимпиади, конкурси, изложби.
 • Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от работата с учениците пред родителите.
 • Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, олимпиади.
 • Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време.
 • Организация за представяне и популяризиране на резултатите на учениците от състезания и олимпиади.
 • Своевременно отразяване на участия и постижения в извънкласни и извънучилищни дейности чрез връчване на сертификати за участие, грамоти и др. форми.
 • Проучване и реализиране желанията на учителите за организиране на регионални и общински състезания по различни направления.

ПН VIII. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището

 

ЦЕЛИ

 • Създаване  на условия за активна образователно-възпитателна дейност с учениците.
 • Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.
 • Поддържане естетическия вид на околната среда.
 • Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това число привличане на повече млади учители, подобряване на учебната материално-техническа база.

 

ДЕЙСТВИЯ

Подобрения във външната среда:

 • Подобряване състоянието на външната среда – училищния двор и прилежащите площи.
 • Подобряване на условията за ученически спорт и нормалното провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт.
 • Поддръжка на оградата.

 

Подобрения във вътрешната среда:

 • Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – кабинет, класна стая, коридори, фойаета.
 • Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната среда.
 • Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие.
 • Изпреварващо предоставяне на учителите на модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение.
 • Поддържане на пожаро-известителната система.
 • Поддържане на системите за видеонаблюдение.
 • Създаване, поддържане и обогатяване на „Зелени зони“ в кабинетите, класните стаи и в училищното.
 • Поддържане състоянието на сервизните помещение и своевременното отремонтиране при нужда.

 

Поддържане на модерна ИКТ среда:

 • Участие в Националната образователна мрежа (НОМ).
 • Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно съдържание.
 • Поддържане висока скорост на интернет свързаност.
 • Осигуряване  на  ефективна  ИКТ среда  за  съхраняване  и  използване  на електронно съдържание.
 • Активно участие в електронната свързаност на българските училища.
 • Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната дейност.
 • Поддържане на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището, достъпна за учители и ученици.
 • Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището – ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера.
 • Постоянно поддържане и разширяване оборудването в компютърните зали в училището (компютри, терминали, мултимедийни проектори, интерактивни дъски) с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес.
 • Използване на интегрирани платформи в обучението и управлението – мобилни технологии, оформяне и поддържане на административна система за централизирано управление на училищната дейност с оглед оптимизация на разходите и подобряване на управлението.
 • Активно използване   на   иновативни   технологии   в   образованието реализирано в училището (интерактивни   дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети – музика, технологии и чужди езици).
 • Използване на „облачни“ технологии.
 • Създаване на условия за постоянна връзка между учителите и учениците с цел дистанционно поставяне на задачи и получаване на очаквани резултати.
 • Използване на програми с отворен код (GNU лиценз) по отделните предмети и електронни продукти за дистанционно обучение.
 • Поддържане на създадената система за връзка с родители и ученици през интернет.

 

ПН IX. Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот за периода 2020 – 2024 година”

 

ЦЕЛИ

 • Въвеждане на нови форми на обучение.
 • Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот.
 • Развитие квалификацията на педагогическия и административния  персонал.
 • Прилагане на образователен подход, който подпомага развитието на всички учещи и допринася за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с промените и несигурността.

 

ДЕЙСТВИЯ

 • Развитие на ефективни партньорства с ДИУУ-София за практическата реализация на непрекъсната квалификация на работещите в училището.
 • Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование с цел придобиване на необходими нови умения.
 • Продължаване и даване възможност на желаещите ученици да се обучават в самостоятелна форма на обучение.
 • Развитие на разнообразни форми на учене – дистанционно обучение, електронно учене, комбинирано учене (присъствено обучение и изпълнение на самостоятелни задачи).
 • Разширяване на възможностите за учене в училищната библиотека.
 • Насърчаване на подготовката и квалификацията на преподавателите за постигане висок престиж на българския учител и ефективно управление на образованието в училището.
 • Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и европейски програми, администрирани от МОН.
 • Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, както и на други алтернативни учебни дейности като възможности за увеличаване на привлекателността на училището.
 • Разширяване на интегрираното чуждоезиково обучение (CLIL) като общ приоритет на ЕС в извънкласни и в извънучилищни форми.
 • Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за обучение, читалища и неправителствени организации.
 • Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.
 • Развитие на електронните умения на учители и администрация.
 • Развитие на дистанционни методи за обучение.
 • Развитие на електронна среда за дистанционно обучение.

 

ПН Х. Участие в национални програми и проекти:

 

ЦЕЛИ

 • Участие на училищната общност в проекти и национални програми обявени от МОН.
 • Развитие на конкурентно-способността на училището.

 

     ДЕЙСТВИЯ

Включване в националните програми:

 • „Квалификация” с двата модула „Квалификация на учители” и  „Квалификация на директори”, чрез която осъществяваме конкретни действия за подготовка на системата за въвеждане на новата структура на средното образование.
 • „Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в училище”, чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в образователния процес и интернет свързаност.
 •  „Модернизация на материалната база в училище”, която цели възстановяване и модернизиране, създаване и поддържане на обекти, съоръжения и инфраструктура чрез съвременни технологии за гарантиране на висока функционалност и максимална сигурност при експлоатация.
 •  „Съфинансиране от министерството на образованието и науката на общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата”. Целта е да се приложи адекватен на реформата в системата подход, който да позволи приемственост и установяване на трайна тенденция към достигане на съвременните европейски и световни стандарти по отношение състоянието на сградния фонд, обзавеждане и оборудване, сигурност и ефективност при експлоатацията на материалната база.
 • „Диференцирано заплащане”, чиято цел е да мотивира развитието на учителите като ключов елемент от системата за повишаване на качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес.
 • „Ученически олимпиади и състезания“, с която осигуряваме възможност за допълнително обучение на ученици с изявени способности. Програмата мотивира учителите за работа с учениците, отчитайки индивидуалните им способности и интереси.
 • „Модернизация на материалната база в училище” – модул „Създаване на достъпна архитектурна среда”.
 • „Училище без насилие” – модел на МОН и УНИЦЕФ за обща училищна политика срещу насилието и тормоза.
 • Проект „Студентски практики”

 

Вътрешно-училищни проекти:

Проект „Училище за утрешния ден“:

 • Поддържане на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището.
 • Постоянно поддържане на компютърните кабинети в училището (компютри и широкоекранни монитори) с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес.
 • Постоянно поддържане и подмяна на компютрите в кабинетите и класните стаи.
 • Активно обучение на всички колеги за работа с интерактивна дъска.
 • Въвеждане на иновативни технологии в образованието реализирано в училището (интерактивни дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети – технологии, природни науки и чужди езици).

Проект „Поддържане  на училищния сайт”.

 • Подобряване на училищния сайт.
 • Публикуване на всички новини за живота в училището по атрактивен начин.

Проект „Връзки с родителите“ чрез въвеждане на електронен дневник.

Проект ”Ускорено навлизане на информационните технологии в образователния процес реализиран в училището”, насочен към учениците и учителите в училището.

Проект “Защита на училищната мрежа от вируси и хакерски атаки”- използване на пшодходящо приложение като напр. Microsoft Security Essentials за защита от вируси, шпиониращ софтуер и друг опасен софтуер (приложението предоставя защита в реално време на компютрите в училището).

 

ПН ХI. Училищна е-политика

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Интернет промени съществено навиците и начините за получаване на информация и знания при децата. Днешните ученици учат не само в училище и в семейството, а все повече от Интернет.

Интернет се налага като водещо поле за представяне и връзка на училището като институция. Всяко действие във виртуалното пространство има своите последици и реакции. Голяма част от Интернет базираните възможности са достъпни на не особено висока цена. Необходимо е да се възползваме разумно от предоставените възможности.

 

ОСНОВНИТЕ ОБЛАСТИ

в които е насочена е-политиката на училището са:

1. Продължаващо модернизиране и развитие на материално-техническата база на училището в сферата на информатизацията (компютърна и друга техника, интернет и интернет свързаност);

2. Продължаващо внедряване в образователния процес на новите информационни и комуникационни технологии с цел повишаване на ефективността на образователно-възпитателния процес;

3. Развитие на информационно-методическа среда на училището като елемент от виртуалната му среда. Работата в тази област ще способства за професионалното развитие на учителите, включително и по отношение на още по-пълното използване на ИКТ в обучението;

4. Развитие на условия за самореализация и повишаване на информационно-технологичната (цифровата) компетентност на обучаваните. Целта е да се изграждат гражданини на новото информационно общество, като се подготвят те за успешна социализация в информационната среда.

5. Продължаващо развитие на ИКТ в управленската дейност на училището, чрез различни компютърно базирани и WEB базирани е-инструменти;

6. Развитие на комплексно информационно пространство (виртуална среда) на училището, чрез възможностите на автоматизираните информационни системи за управление, WEB и WEB 2.0 инструменти.

   Основните области на действие ще се реализират чрез осигуряване на:

 • Инфраструктура за развитие на ИТ (компютри, свързаност, софтуер, периферия);
 • Изграждане на информационни системи за нуждите на училището – модерни и актуални форми за получаване и използване на информация;
 • Информационен мениджмънт – управление на основни училищни дейности през информационните технологии и информационните системи.

 

ДЕЙСТВИЯ

 

 • Активно и безопасно използване на Интернет в полза на обучението и възпитанието.
 • Връзка с Интернет – навсякъде в и около училището.
 • Използване на социалните мрежи за популяризиране на училището.
 • Развитие на видео маркетинг (публикуване на видео материали от реализираното в училището в интернет пространството).
 • За всяка провеждана в училището дейност да се създава снимков материал и обяснителен текст от организаторите, с цел предоставяне за публикуване в сайта на училището.
 • Използване на електронни формуляри и документи.
 • Използване на електронен подпис.
 • Дистанционно комуникация с административни структури.
 • Електронно банкиране.
 • Публикуване на информация за училищния бюджет и периодичното му отчитане в училищния сайт.
 • Обособяване на компютърна работна зона в училищната библиотека – място, където учениците могат да работят самостоятелно и да използват наличните работни станции.
 • Използване на електронни книги.
 • Поддържане на училищния интернет сайт. В световната мрежа сайта е лицето на училището. Училищния сайт е служител на 24 часово работно време.
 • Организиране използване на софтуерни продукти (за създаване на седмичното разписание на учебните занятия, графици на педагогическия персонал и др.).
 • Представяне в електронен вариант на длъжностни характеристики на педагогическите специалисти на различни длъжности, класни ръководители и изработване на електронно лично досие.
 • Използване на ИКТ в управлението на училището с цел повишаване ефективността на контрола. Стандартизиратне процедурите, свързани с осъществяването на вътрешния контрол в учебното.
 • Осъществяване на маркетингови дейности и разширяване на „видимостта“ на училището чрез:

-        електронна кореспонденция;

-        попълване на онлайн анкети свързани с качеството на училищното образование, т.е. поддържане на постоянна обратна връзка с родители и общественост, получаване на актуална информация за техните желания и препоръки.

 • Повишаване имиджа на училището чрез различини е-инструменти като: предоставяне на актуална информация на родителите, местната общност; предоставяне на електронната поща на родители и евентуални бъдещи потребители за въпроси и мнения от тяхна страна; визуални методи като филми, фотографски снимки, клипове.
 • Създаване на нови възможности при мениджмънта на училищната култура:

-        по-голяма откритост и по-широко сътрудничество между педагогически персонал, ученици и родители (на основата на използване на различни Web инструменти);

-        въвличането на персонала и учениците в различните видове онлайн дейности; засилване на обратната връзка чрез използване на Web инструменти; разширяване на социалното присъствие на училището, чрез разгръщане на неговата виртуална среда;

-        интегриране в рамките на виртуалната среда на училищната организация на различните групи, форуми, видеоблогове на ученици, учители, възпитаници на училището.

 • Реализиране на управленски действия насочени към:

-        обогатяване сайта на училището – той предоставя информация на родителите;

-        провеждане на виртуални консултации с родители чрез чат, skype, e-mail (разговори и консултиране на родители в онлайн и офлайн режим с представители на ръководството на училището, педагогическия съветник, класни ръководители и учители);

-        използване на възможностите на съвременните социални мрежи в интернет за създаване на групи на училището, съответната паралелка и учители, групи на родителите с определени интереси и проблеми и др.;

-        създаване на интернет страница или блог на паралелката и класния ръководител;

-        въвеждане на електронен дневник, чрез които родителите да могат  постоянно да следят успеха на децата си в процеса на обучение.

 • Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии за е-администриране с основна цел да се въведе „обща прозрачност, отчетност и намаляване на бюрократичнатата тежест, пред която са изправени служителите, което ще доведе до по-добро е-управление в рамките на училището”.
 • Основни елементи:

-        електронни документи и електронен документооборот;

-        е-информация за учениците, включително и здравен статус;

-        електронни архиви;

-        училищен е-регистър за дипломи и свидетелства;

-        продължаващо попълване на информации за успех, поведение и дейности в електронен формат;

-        пълноценно използване на въведената е-финансовата отчетност, чрез програмни продукти осигуряващи финансовата дейност на училището (движение на средства, обработване на заплатите и финансови отчети).

 • Поддържане на училищните сървъри.
 • Участие в изпълнението на Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България като училище:

-        свързано с оптична мрежа към опорната образователна мрежа;

-        обхванато от електронна платформа за е-обучение;

-        внедрило технология за организиране на виртуална класна стая;

-        внедрило безхартиен документооборот;

-        с внедрена цялостна информационно-управленска система;

-        използващо образователно съдържание в училище, обезпечено с електронни помагала;

-        използващо видеолекции и образователни филми, качени в образователни портали на МОН;

-        използващо широкообхватно мултимедийни образователни материали;

-        използващо лицензиран софтуер — опе­рационни системи, офис пакети, среди за програмиране, антивирусен и графичен соф­туер, специализиран софтуер и др.;

-        максимално използващо обучителни сайтове, програми и системи за самообучение;

-        провеждащо мерки за борба с интернет пристрастеността в подрастващите;

-        редовно провеждащо обучение и допълваща квалификация по ИКТ умения и под­готовка на талантливи ученици в сферата на ИКТ;

-        създаващо и споделящо добри педагоги­чески практики с ИКТ средства (внедряване на ИКТ в класната стая като част от процеса);

-        участващо в устойчивата световна тенденция в развитието на средствата за информатизация – миг­рацията към така наречените „облачни” технологии и възползвайки се от преимущества на облачните технологии за ефективно използване на техни­ческите средства и информационните ресурси, намаляване на средствата за разработка и експлоата­ция на системите, възможност да се осигури високо ниво на защита и др. Това ще позволи включване в образователния процес на лични компютърни устройства на педагози, обучаващите се и техните родители;

-        въвеждащо терминални решения и технологии за виртуализация, които на практика изнасят изчисленията в облака при запазване на от­носително скромни параметри на крайните потребителски устройства;

-        осигуряващо комуникации между педагогическата колегия, с възмож­ност активно да обсъждат, използват, усъвършенстват разработваните методики, технологии, средс­тва за обучение, да споделят педагогически опит;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ефективното използване на ИКТ предполага, че:

- съществено се съкращават времевите и други разходи на участниците в образователния процес за решаване на едни или други задачи;

- повишава се нагледността, емоционалната наситеност на образователната дейност, моти­вацията на обучаващите се;

- решават се образователни задачи, които е невъзможно или нецелесъобразно да се решат без използване на ИКТ.

V. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

 1. Средства от бюджета на училището
 2. Кандидатстване по проекти
 1. Дарения от спонсори

Използването на делегиран бюджет, като модел на финансиране и управление на финансовите ресурси в системата на училищното образование, е положителна стъпка за нашето училище.

Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищната образователната политика. През периода по изпълнение на стратегията ще разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование.

Увеличението на финансовите средства вероятно ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите и подобряване на ефективността за използване на ресурсите и обвързване финансирането на училището с постигането на целите и задачите за качествено образование, с включване на повече фактори, определящи различия в разходите на един ученик, във фомулата за разпределение на средствата, включване на елементи като качество на обучението, посещаемост и брой на завършилите ученици в модела на разпределение на средствата в системата.

Размера на финансиране ще продължи да зависи от броя ученици към първа дата на съответната година и ще претърпи корекция спрямо брой ученици към 01.10. на годината.

Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства  за:

- стипендии;

- здравен кабинет;

- капиталови разходи;

- спорт;

- добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в редовна форма на обучение;

- средствата по национални програми за развитие на образованието;

- всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за разпределение.

Средствата за СБКО и квалификация на учителите (извън тази по Национална програма „Квалификация”) са включени в единните разходни стандарти.

Средства ще постъпват при въвеждане на втори стълб (основан на системата за кариерно развитие на педагогическите кадри) и трети стълб (основан на мястото на училището в национална рейтинг-скала) на системата за диференцирано заплащане на труда на педагогическите кадри.

 

Увеличение на приходите ни ще се реализира от кандидатстването ни по различни проекти.

Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извършва съгласно вътрешните правила за работна заплата.

Нашите усилия ще бъдат насочени към:

 • Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на финансовите ресурси на ниво училище.
 •  Повишаване на капацитета ни за оползотворяване на средства от Европейския съюз.
 • Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми, което означава усвояване на ресурсите по предназначение, за добре планирани проекти с истинска европейска добавена стойност и по-добро постигане на целите като цяло.
 • Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства към училището.
 •  Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие и информираност в управленската и финансовата дейност на училището. Училищния бюджет и изпълнението му ще се публикува на училищната интернет страница.

Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази стратегия за развитие (с права, делегирани му от общината в областта на бюджета, човешките ресурси и разпореждането с МТБ), и ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на резултатите постигнати от учениците.

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 • Срокът за изпълнение на тази стратегия са  учебните 2020/2021 – 2023/2024 години.
 • Стратегията ще се актуализира при необходимост в началото на всяка учебна година и в случаи на значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативните актове за средното образование.

Със стратегията за развитието на училището са запознати всички членове на колектива, учениците, родителите, както и всички заинтересовани институции чрез публикуването й на сайта на училището.