1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Проекти

В тази секция ще намерите информация за проектите, в които 91. НЕГ участва:

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

 

По проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ 91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов“ е получила 1 бр.. интерактивен дисплей и 6 бр. лаптопи.

 

 

Juvenes Translatores: http://ec.europa.eu/translatores/index_de.htm

International Education and Resource Network iEARN: http://www.iearn.org

Values and Proverbs: http://valuesandproverbs.tripod.com/

Spring Day in Europe 2004 Novel: http://www.netschoolbook.gr/primavera2004/SPRnovel.htm

Kindred: http://www.iearn.org.au/kindred

Discovering Eminescu: http://www.estcomp.ro/eminescu/

Dialogue and Cooperation of Young People in Central Europe: http://www.aces.or.at/

Laws of Life: How to Make the World a Better Place: http://us.iearn.org/projects/curriculum-integration-toolkit/success-stories/story/laws-life-project-how-make-world-bette