1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

91. Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“ обявява:

  • 1 /едно/ свободно място за младеж в 9. клас в паралелка с профил „Чужди езици“ с I профилиращ предмет – Немски език, II профилиращ предмет – Английски от II срок на учебната 2022/2023 г.

Класирането ще стане в низходящ ред, според бала на учениците, включващ удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика и оценките па БЕЛ и Математика от свидетелството за основно образование, трансформирани  в точки по скалата на МОН .

Необходимите документи за кандидатстване за свободното място в 9. клас са:

  1. Ксерокопие от свидетелството за завършено основно образование
  2. Заявление  до Директора за участие в класиране – (по образец – получава се в библиотеката на гимназията)

 

План график за попълване на освободеното място:

На 07.02.2023 г. /вторник/   от 10:00 часа  до 16:00 часа – събиране на заявленията на кандидатите с необходимите документи по Наредба №10, чл. 108 – в библиотеката на училището.

На 08.02.2023 г. /сряда / от 12:00 до 14:00 часа – заседание на комисията по чл. 108, ал.5 от Наредба №10

На 08.02.2023 г. /сряда / до 17:00 часа обявяване на  класирането на сайта на гимназията.

На 09.02.2023 г. /сряда/ от 10:00 до 16:00 часа – записване  на  класирания кандидат /младеж/  с оригинални документи, заявление за записване, копие от личен картон и удостоверение за преместване (може да се изпратят и по служебен път ), актуална снимка.

Ученик, който в 8 клас не е изучавал Немски език интензивно следва да държи следните приравнителни изпити:

  1. 1.      Немски език 8 клас
  2. 2.      Немски език 9 клас  / I-ви срок /
  3. 3.      Учебни предмети, изучавани I-ви срок на НЕ:
  • Химия и опазване на околната среда
  • Биология и здравно образование
  • История и цивилизации
  • География и икономика