1

Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Съобщение

На 19 септември 2022 г., понеделник от 17:30 часа ще се проведе онлайн заседание на Oбществения съвет със следния дневен ред:

1. Учебни планове за 2022 / 2023 година

2. Учебници