Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

 91. Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“ обявява:

  • 1 /едно/ свободно място за младеж в 10. клас в паралелка с профил „Чужди езици“ с I профилиращ предмет – Немски език и II профилиращ предмет – Английски език за учебната 2021/2022 г.

Класирането ще стане в низходящ ред, според бала на учениците, включващ удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика от свидетелството за завършено основно образование и оценките по Немски език от 8. клас (с интензивно изучаван немски език)  и 9. клас (трансформирани  в точки по скалата на МОН ).

Необходимите документи за кандидатстване за свободното място в 10. клас са:

  1. Ксерокопие от свидетелството за завършено основно образование
  2. Заявление до Директора за участие в класиране – (по образец)
  3. Ученическа книжка (бележник) с оценките на ученика за завършен 8. и 9. клас през учебните 2019/2020 и 2020/2021 година.

 

План график за попълване на освободеното място:

На 23.09.2021 г. /четвъртък/   от 10.00 часа  до 16.00 часа – събиране на заявленията на кандидатите с необходимите документи – в библиотеката на училището.

На 24.09.2021 г. /петък/ до 12.00 часа – обявяване на  класирането на кандидатите.

На 24.09.2021 г. /петък/  от 12.00 ч. до 17.00 ч. – записване на класираните ученици – с оригинални документи, заявление

за записване, копие от личен картон, учебни планове  по които се е обучавал кандидата в 8. и  9. клас със съответния хорариум и удостоверение за преместване (може да се изпратят и по служебен път ), актуална снимка.