Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

 91. Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“ обявява:

  • 2 /две/ свободни места за младежи в 9. клас в паралелки с профил „Чужди езици“ с I профилиращ предмет – Немски език и II профилиращ предмет – Английски език за учебната 2021/2022 г.

Класирането ще стане в низходящ ред, според бала на учениците за осъществявяне на държавен план-прием след 7. клас, включващ удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика от свидетелството за завършено основно образование и оценката по Немски език от 8. клас (трансформирана в точки по скалата на МОН за превръщане на оценките в точки).

Необходимите документи за кандидатстване за свободните места в 9. клас са:

  1. Ксерокопие от свидетелство за основно образование
  2. Служебна бележка с резултатите от НВО – 7. клас
  3. Заявление  до Директора за участие в класиране – (по образец)
  4. Ученическа книжка (бележник) с оценките на ученика за завършен 8. клас през учебната 2020/2021 година.
  • 1 /едно/ свободно място за девойка в 11. клас в паралелка с профил „Чужди езици“ с I профилиращ предмет  – Немски език , II профилиращ предмет –Английски език, III профилиращ предмет – Биология и здравно образование и IV профилиращ предмет – Химия и опазване на околната среда за учебната 2021/2022 г.

Класирането ще стане в низходящ ред, според бала на учениците, включващ удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика в X клас и оценката по Немски език ( трансформирана в точки) от удостоверението за завършен първи гимназиален етап  .

Необходимите документи за кандидатстване за свободното място в 11. клас са:

  1. Ксерокопие от удостоверение за завършен първи гимназиален етап
  2. Заявление  до Директора за участие в класиране (по образец)

 

Скала за превръщане на оценките в точки:

Отличен 6 – 50 точки;

Много добър 5 – 39 точки;

Добър 4 – 26 точки;

Среден 3 – 15 точки.

 

План график за попълване на освободените места:

На 13.09.2021 г. /понеделник/   от 10.00 часа  до 16.00 часа – събиране на молбите на кандидатите с необходимите документи – в библиотеката на училището.

На 13.09.2021 г. /понеделник/ след 17.00 часа – обявяване на  класирането на кандидатите.

На 14.09.2021 г. /вторник/  от 10.00 ч. до 14.00 ч. – записване на класираните ученици – с оригинални документи.