Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


            Ръководството на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ информира всички свои ученици и  техните родители, че  със заповед  № РД-01-194/30.03.2021   г. на Министъра на здравеопазването и заповед №  РД09-798/31.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката   е  разпоредено следното:

            1. В периода от 01.04.2021 г. до 02.04.2021  г. включително учебните занятия за всички ученици от 8.клас до 12.клас  от 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“  да се провеждат от разстояние  в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии при строго спазване на дневния режим и седмичното разписание.

2. Учениците от 12. клас продължават  обучението си  онлайн от  05.04. 2021 г . до 07.04.2021 г. включително.

           3. Пролетната ваканция , съгласно заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. на МОН  за учениците през учебната 2020/2021 г.  е както следва:

- За учениците от 8.клас до 11.клас от 03.04.2021 до 11.04.2021 вкл.

- За учениците от 12.клас – от 08.04.2021 г. до 11.04.2021 г. вкл.

 

            4. От 12.04.2021 г. учебните занятия ще продължат присъствено по график, изготвен от МОН. Същият ще бъде оповестен допълнително.

Всички ученици да посещават редовно учебните  часове в електронна среда, тъй като  ще се поставят отсъствия и оценки.

                            Бъдете здрави!