Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Резултати от проведените общински кръгове на олимпиадите по различните учебни предмети

Уважаеми ученици,

Резултати от проведените общински кръгове на олимпиадите по различните учебни предмети са изнесени на информационното табло в 91 НЕГ.

Информация за резултатите си може да получите и от вашия учител, преподаващ съответния предмет.