Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ информира всички  учители, ученици и родители, че съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на МЗ,  считано от  04.02.2021   учениците  от осми до дванадесети клас ще се обучават присъствено при спазване на следния график:

а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г.присъствено се обучават учениците от  8. и 12. клас;

           Учениците от 9.,10. и 11.клас продължават обучението си онлайн.

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г.присъствено се обучават учениците от 10. и 11. клас;

           Учениците от 8., 9. и 12. клас се обучават онлайн.

в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г.присъствено се обучават учениците от 9. и 12. клас.

Учениците от 8.,10. и 11. клас се обучават онлайн.

Съгласно Заповед № РД09-3472/27.11.2020 на МОН  03.02.2021 г. /сряда/ е обявен за неучебен ден – междусрочна ваканция за  всички ученици от 7. до 12. клас.

От 04.02.2021 г. учебните занятия  в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ ще се провеждат по седмичното разписание за втория учебен срок, а смените  на класовете се обръщат. Всички ученици  ще бъдат информирани за новото седмично разписание  от  класните  си  ръководители.