2023/ 2024 учебна година

Декларация за информираност и съгласие – ученици ПОД 16 г.

Декларация за информираност и съгласие – ученици НАД 16 г.

2022/ 2023 учебна година

Заявление за трети и четвърти профилиращ предмет – 10 клас

Информация за услугите, предоставяни от образователните институции:

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Заявление за издаване на дубликат на даден вид документ (удостоверение, свидетелство, диплома)

Зaявление за достъп до обществена информация

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 Г. в 91. НЕГ „Проф. К. Гълъбов“

Други документи за изтегляне:

Бланка за молба за стипендия

Бланка за молба за социална стипендия

Инструктаж за безопасност при провеждане на екскурзии и зелени училища

Молба за изпит за промяна на оценкат