П Р А В И Л Н И К

ЗА ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В

91. НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Проф. К. ГЪЛЪБОВ “

ЗА УЧЕБНАТА  2015 – 2016 г.

 

Раздел I. Общи разпоредби

Чл. 1. С този правилник се урежда дейността на 91. НЕГ ”Проф. Константин Гълъбов” – гр.София

Чл. 2. (1) 91. НЕГ ”Проф. Константин Гълъбов” ,като част от системата на народната просвета, полага основите на непрекъснато светско образование, като осигурява:

1. Овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание.

2. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура.

3. Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

4. Духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот.

5. Изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура.

6. Завършване на основно и средно образование.

7. Основни приоритети:

a)  качествено образование;

б) висока организационна култура;

в) училищна среда, създаваща гаранция за високо качество на образователния процес и удовлетвореност от него;

(2) Дейността на 91. НЕГ ”Проф. Константин Гълъбов” се регулира от единни държавни образователни изисквания.

Чл. 3. (1) Учениците в 91. НЕГ ”Проф. Константин Гълъбов” ползват правото си на безплатно образование, като:

1. Не заплащат такси за училищното обучение в рамките на държавните образователни изисквания.

2. Ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си.

3. Нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен.

4. До 16 годишна възраст задължително се обучават в дневна форма.

(1) Индивидуалната и самостоятелна форма на обучение се осигурява за ученици в задължителна училищна възраст, които не могат да се обучават в дневна форма, съгласно издаден от компетентните органи документ.

(2) Обучението и възпитанието в 91. НЕГ ”Проф. Константин Гълъбов” се провежда на книжовен български език. В паралелките с интензивно изучаване на чужд език учебни предмети се преподават на чужд език, като това е предвидено в учебния план.

Чл. 4. (1) 91. НЕГ ”Проф. Константин Гълъбов” се финансира от Столична община.

(2) 91. НЕГ ”Проф. Константин Гълъбов” ползва имот, който е общинска собственост.

(3) 91. НЕГ ”Проф. Константин Гълъбов” има право:

1. Да предоставя собственото си имущество под наем, като това не е във вреда на възпитателния и образователния процес и при спазени санитарно-хигиенни изисквания.

2. Да се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства.

3. Да определя вътрешната си организация.

4. Да избира начина на приемане на учениците в съответствие с нормативните актове.

5. Да определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание.

6. Да издава документ за завършен клас и степен на образование.

7. Да сключва договори с юридически лица от страната и чуж­бина, без да нарушава държавните интереси.

Чл. 5. 91.НЕГ”Проф. Константин Гълъбов” носи отговорност за:

1. Изпълнението на държавните образователни изисквания.

2. Създаване на условия за опазване на живота и укрепване здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им.

3. Законосъобразно изразходване на бюджетните средства и опазване на МТБ.

Чл. 6. Като юридическо лице 91. НЕГ ”Проф. Константин Гълъбов” се представлява от директор.

Чл. 7. В 91. НЕГ за опазване живота и здравето на учениците се осигурява пропускателен режим от охранителна фирма ДОА “ ВАДИМ“ ООД, индивидуални електронни карти и 24 – часово видео наблюдение. Видеосистемата и СОТ се наблюдава от помощник директор  при спазване на изискванията за конфиденциалност и професионална етика.

РАЗДЕЛ ІI. Организация на учебния процес

Глава 1. Форми на обучение

Чл. 8. Формите на обучение в 91. НЕГ ”Проф. Константин Гълъбов” са: дневна, индивидуална и самостоятелна. В дневна форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а индивидуална и самостоятелна се организира за определен ученик по време на предварително определени сесии.

Чл. 9. (1) Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда съгласно дневен режим.

(2) Училището може да организира сборни групи за свободно-избираема подготовка или за дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на учениците в областта на спорта, науката, техниката, технологиите, изкуствата и отдиха. Групите могат да се сформират от ученици от различни класове.

Чл. 10. (1) Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебните предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището.

(2) Индивидуалната форма на обучение се организира за ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 последователни учебни дни

(3) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището

Чл. 11. (1) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно Училищния учебен план.

(2) Самостоятелната форма на обучение се организира за:

1. Ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение.

2. Лица, навършили 16-годишна възраст.

3. Преместени поради наказание от дневна форма на обучение.

4. Даровити ученици, както и ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучени­ето си за един или повече класове.

(3) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Чл. 12. (1) Ученици, които следва да се обучават в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение, както и ученици, навършили 16 годишна възраст и желаещи да променят формата на обучение, подават писмено заявление до директора на училището.

(2) Ученици, които се обучават в дневна, инди­видуална или в самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение.

(3) Учениците, които променят формата на обучение след приключване на учебните занятия, подават писмено заявление за промяна формата на обучение, но не по-късно от 1 септември.

(4) Учениците, които ще продължат обучението си в самостоятелна форма на обучение, трябва да подадат писмено заявление по образец в срок до 1 септември.

 (5) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед.

(6) Учениците по ал.1 подават заявление за явяване на изпити не по-късно от 10 дни преди изпитната сесия.

(7) Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпит. Учениците могат да полагат изпити за следващия клас, само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

(8) Изпитите се провеждат в съответствие с Наредба № 3 на МОН от 15.04.2003 г. за системата за оценяване при спазване на следния график:

* Редовна сесия:

от 20 – 30 октомври;

от 20 – 30 ноември;

от 10 – 20 декември;

от 10 – 20 февруари;

от 10 – 20 март;

от 20 – 30 април.

* Поправителни сесии:

 • до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година;
 •  за ХII клас – до две седмици след приключване на учебните занятия, до един месец преди началото на учебната година и януарска сесия.

(9) В един ден за един и същ ученик не може да се провеждат изпити по повече от един учебен предмет.

Чл. 13. Завършването на клас и на степен на образование се удостоверява с едни и същи по вид документи, съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на Народната просвета, които дават равни права на завършилите.

Глава ІI. Учебно време

Чл. 14. Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

Чл. 15. (1). През учебната година учениците ползват коледна, междусрочна, пролетна и/или великденска и лятна ваканция.

            (2). Учебната година е с продължителност 12 месеца.

(3). Учебната година започва на 15 септември.

(4). Учебните занятия са с продължителност не повече от 36 и не по-малко от 31 учебни седмици и се разпределят в два учебни срока.

(5). Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.

(6). Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.

Чл. 16. Преди началото на учебната година министърът на образованието и науката определя със заповед:

1. Началото и края на ваканциите с изключение на лятната;

2. Неучебните дни;

3. Края на втория учебен срок.

Чл. 17. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни за учебни със заповед на министъра на образованието и науката.

(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда, обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни дни, освен когато учениците са във ваканция.

(3) Кметът на общината след съгласуване с началника на регионалния инспекторат по образованието може да обявява до три дни за неучебни за училищата на територията на общината в случай на извънредни или непредвидени обстоятелства, както и за отбелязване на празника на общината.

(4) В случаите по ал. 1, 2 и 3 след възстановяване на учебния процес и при необходимост началникът на регионалния инспекторат по образованието създава организация за преструктуриране на тематичното разпределение на учебното съдържание.

Чл. 18. (1). Броят на задължителните учебни часове за една седмица не може да бъде повече от:

1. За VIII клас – 30 уч. часа.

2. За IX, X, XI и XII  клас – 32 уч. часа.

(2). Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

Чл. 19. Организацията на учебния ден в 91. НЕГ ”Проф. Константин Гълъбов” е полудневна и се осъществява на две смени.

Първа смяна: от 07.40ч. до 13.10ч.

Втора смяна: от 13.20ч. до 18.50ч.

Чл. 20.Продължителността на учебния час е 40 минути, а почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 5 минути и не повече от 20 минути.

Чл. 21. (1). Седмичното разписание на учебните занятия е съобразено с психо-физическите особености и възможностите на учениците, изготвя се два пъти в годината – за всеки срок и се утвърждава от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.

(2). Промени в графика на учебното време и разписанието на учебните занятия се правят само с разрешение на директора или пом. директора.

Чл. 22. Класът не се задържа след звънеца за излизане, в противен случай преподавателят, който е задържал учениците, трябва да извини класа за закъснението пред преподавателя, водещ учебните занятия в следващия час.

Чл. 23. Не се освобождават ученици от редовни часове за училищни и извънучилищни мероприятия без писмена заповед от директора.

Чл. 24. Дежурство – осъществява се от учители за 1-ва, респективно за 2-ра смяна. Организацията и графика за дежурство се изработва от пом. директора и се утвърждава със заповед на директора.

Чл. 25.Учебните занятия се провеждат в  класни стаи и кабинети.

Чл. 26.Всяка паралелка използва собствена класна стая за учебни занятия по различните учебни предмети, с изключение на предметите: физика, химия, биология, информатика, ИТ и спорт.

Глава ІІI. Съдържание на училищното обучение

Чл. 27.(1). Общообразователната подготовка е задължителна, задължителноизбираема, профилирана и свободноизбираема и се осъществява чрез учебни предмети, групирани в културно-образователни области, както и други области и дейности.

(2). Задължителната подготовка осигурява постигане на общообразователен минимум – комплекс от задължителни знания, умения и компетенции, гарантиращ еднаква подготовка за всички ученици.

Чл. 28.ЗИП – осигурява усвояване на знания и умения на по-високо равнище на учебните предмети от културно-образователни области, съобразно интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището.

Чл. 29. Профилирана подготовка – осигурява усвояване на знания и умения на по-високо равнище по групи учебни предмети от културно-образователните области. Профилираната подготовка започва от IX клас или от Х клас и продължава до XII клас съгласно училищния учебен план.

Чл. 30.(1) СИП – осигурява обучение извън задължителните часове по определени предмети, предложени на учениците за избор.

            (2) Извънкласната и извънучилищната дейност под формата на клубове, кръжоци и ателиета и др.се организират през свободното от учебни часове време и осигурява обучение и развитие на специфични интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта.

Чл. 31.(1).Учебният план съдържа наименованията на учебните предмети, включени в задължителната подготовка; разпределението на учебните предмети по класове; годишния или седмичния брой часове за изучаването на учебните предмети по задължителната, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка, график на учебната година и описание на организацията на обучението в съответното училище.

 (2) Училищният учебен план се разработва въз основа на учебния план по ал. 1 и разпределя учебните предмети и часовете от задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка за целия етап на обучение съобразно интересите на учениците и възможностите на училището.

(3) Училищните учебни планове се приемат с решение на педагогическия съвет на училището и се одобряват от началника на регионалния инспекторат по образованието за  общинските училища.

Чл. 32.(1)Учебната програма определя по всеки учебен предмет и за всеки клас целите на обучението, учебното съдържание и очакваните резултати от обучението.

(2) Учебните програми за задължителна, за профилирана подготовка и за задължителна професионална подготовка се утвърждават от министъра на МОН.

(3) Учебните програми за задължителноизбираема подготовка се съгласуват с експертите по учебни предмети в регионалните инспекторати по образованието и се утвърждават от началника на регионалния инспекторат по образованието, а тези за свободноизбираема подготовка – от директора на училището.

Чл. 33. (1) Усвояването на знанията и придобиването на умения и професионални компетенции при училищното обучение се подпомага от учебници и учебни помагала.

(2) Изискванията към съдържанието и графичното оформление на учебниците и учебните помагала се определят с държавното образователно изискване за учебниците и учебните помагала.

(3) Учебниците и учебните помагала за системата на народната просвета се одобряват от министъра на МОН след оценяване на съответствието им с държавното образователно изискване за учебниците и учебните помагала.

(4) Обучението и възпитанието на учениците се провежда на книжовен български език, а учебните предмети в които се изучава чужд език, се преподават на съответния чужд език

(5) Учебното съдържание за обучение на учениците се определя съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

Глава ІV. Форми за проверка и оценка

Чл. 34. (1) Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез текущи и периодични проверки, както и чрез изпити.

(2) Проверката и оценката на знанията на учениците се извършва чрез устни и писмени изпитвания, практически упражнения, участие в проекти и др.

(3) Текущата проверка на учениците се осъществява от учителите системно през учебната година, чрез избрани от тях форми за проверка, контрол и оценка, а периодичната проверка на учениците се осъществява от учителите по график, утвърден от директора или помощник-директора.

(4) Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците чрез изпити се осъществява  от училищни изпитни комисии, назначени със заповед от  директора на училището.

(5) Знанията и уменията на учениците се оценяват с: отличен (6), много добър(5), добър(4), среден(3) и слаб(2), съгласно държавното образователно изискване за системата на оценяване.

Забележка: Оценките се смятат за валидни, когато са резултат от изпитване (писмено или устно) само в редовните учебни часове, вписани в програмата на класа или на допълнителна дата за писмено изпитване, официално обявено от учители за целия випуск.

(6) Вътрешното оценяване става съгласно разпоредбите в Наредба №3/15.04.2003 на МОН и допълнението и изменението към нея.

Глава V. Освобождаване по физкултура за една уч. година или един учебен срок

Чл. 35. Освобождаването по физическо възпитание и спорт за една учебна година или срок  на ученици с хронични заболявания, или с трайни увреждания се извършва след доклад на класния ръководител пред ПС в началото на учебната година при  представяне на следните документи: молба от родителите, заверен медицински документ от ЛКК и училищния лекар, декларация от родителите за местопребиваването на ученика по време на учебния час.

 Чл. 36.Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат по следните правила:

(1) Подготовката на учениците за часа се осъществява в съблекални.

(2) Освободените от часовете по физическо възпитание и спорт за определен период от време присъстват в часа и се ангажират със задачи, съобразени със здравословното им състояние, възложени от учителя по физическа възпитание и спорт, освен ако в декларацията родителите изрично не са заявили друго.

(3) Учениците, освободени от изучаване на учебния предмет физическо възпитание и спорт се ангажират със задачи, съобразени със здравословното им състояние, възложени от медицинска сестра, библиотекар или помощник-директор.

(4) Спазват се и всички правила от инструктажа относно ползването на учебната база.

Чл.37. Забранява се съхраняването на лични вещи и спортни екипи извън съблекалните по време на часовете по физическо възпитание и спорт.

РАЗДЕЛ ІІI. Органи за управление

Глава І. Директор и помощник-директори

Чл.38.Директорът като орган на управление на училището:

(1) Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на 91. НЕГ ”Проф. Константин Гълъбов”;

(2) Спазва и прилага държавните образователни изисквания;

(3) Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

(4) Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

(5) Съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

(6) Сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, служителите и помощния персонала по реда на Кодекса на труда;

(7) Обявява свободните места в бюрото по труда и в РИО в 3-дневен срок от овакантяването им.

(8) Награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета и с този правилник;

(9) Организира приемането на ученици и обучението и възпитанието им  в съответствие с държавните образователни изисквания;

(10) Подписва и подпечатва документите за преместване на ученици, за завършен клас, за степен на образование и съхранява печата на училището с държавния герб;

(11) Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и чл.48 от Закона за народната просвета;

(12) Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

(13) Осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището;

(14) Разпорежда изготвянето на длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати.

Чл. 39. Директорът, в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи и за сметка на целево предоставени средства, диференцира възнагражденията на учителите, при условие че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.

Чл. 40. Директорът е председател на ПС и осигурява изпълнение на решенията му.

Чл. 41. Разпорежданията на директора са задължителни и могат да бъдат отменени само от по-висшите органи на образованието.

Чл. 42. Директорът има право да налага дисциплинарни наказания по чл.188 от КТ.

Чл. 43. Директорът няма право  да предприема действия, противоречащи на ЗНП, решенията на МОН и ПС, на груповите споразумения между училищното ръководство, синдикатите и ученическите органи на самоуправление.

Чл. 44. Директорът издава заповеди за награди на ученици и учители по предложение на ПС.

Чл. 45. Директорът ежемесечно информира председателите на предметни комисии за възможността учителите да повишават квалификацията си.

Чл. 46. Директорът разрешава на учениците да отсъстват по уважителни причини от учебни занятия до 10 учебни дни, като три от тях с уведомление до класния ръководител.

Чл. 47. Помощник-директорите подпомагат  директора при организиране на административната и УВД, съгласно нормативни актове в системата на Народната  просвета.

Чл. 48. Основните функции и задължения на пом.директор се уреждат с длъжностните  им характеристики.

Чл. 49. Директорът, неговите заместници и писмено упълномощени от него лица чрез заповед  имат право да прекъсват и прекратяват учебните занятия.

Чл. 50. Дежурният пом.директор:

(1) при отсъствие на преподавател осигурява негов заместник;

(2) поема наблюдението над отстранените от час ученици и осигурява условия за изпълнение на поставените им задачи.

Чл. 51. Директорът и пом.директорите  организират контролната дейност в 91. НЕГ ”Проф. Константин Гълъбов”, съгласно длъжностните си характеристики.

Чл. 52. При отсъствие на директора за срок по-малък от 30 календарни дни той определя свой заместник с писмена заповед. При отсъствие на директора за срок повече от 30 календарни дни министърът на образованието и науката, началникът на РИО на МОН или кметът на общината сключва договор с друго лице за временно изпълнение на длъжността “директор”.

Чл. 53. При промяна на учебните занятия по учебен план (напр. спортен празник, неучебен или неприсъствен ден и др.) директорът или помощник-директорите уведомяват в Книгата за наредби и съобщения  всички класове.

Чл. 54. Директорът и помощник-директорите са длъжни да спазват правилата за техника на безопасност и противопожарна охрана.

Глава ІІ. Педагогически съвет

Чл. 55. Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

(1) приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира на всеки 2 години;

(2) приема правилника за дейността на училището;

(3) приема училищния учебен план;

(4) избира формите на обучение;

(5) обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

(6) определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;

(7) приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

(8) прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания “преместване в друго училище до края на учебната година” и “преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст”;

(9) определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им.

(10) взема решение за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение;

(11) обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за дейността й;

(12) утвърждава критерии за подходящо облекло в училище(виж чл.127 от допълнителните разпоредби)

Чл. 56. (1) ПС включва в състава си: директора, помощник-директорите, учителите, педагогическия съветник и други специалисти с педагогически функции.

(2) В състава на педагогическия съвет, с право на съвещателен глас, може да участва медицинското лице на гимназията.

Чл. 57. (1). ПС се свиква на редовно или извънредно заседание от директора.

(2). Редовно заседание на ПС се провежда най-малко веднъж на 2 месеца.

(3). Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от педагогическия състав на ПС с предоставен проект за дневен ред.

(4)Директорът е длъжен при искане за извънредно заседание на ПС да го свика в петдневен срок.

Чл. 58. Работата на ПС се планира в началото на учебната година.

Чл. 59. Насрочване на ПС и обявяване на дневен ред става минимум три дни преди заседанието, а всеки член на ПС има право на предложение за допълнение и изменение на дневния ред.

Чл. 60. ПС се провежда при минимум 2/3 присъствие на членовете на ПС.

Чл. 61. (1) Решенията на ПС се взимат с обикновено мнозинство (50%+1) от присъстващите.

 (2) Решенията на ПС се отменят с квалифицирано мнозинство (2/3) от присъстващите или от началника на РИО на МОН.

 (3) За всяко заседание на ПС се води протокол от секретар.

Чл. 62. Заседанията на педагогическия съвет са задължителни за всичките му членове.

Глава III. Общо събрание

Чл. 63. (1) Колективен орган за управление в гимназията е Общото събрание.

(2) В общото събрание се включват всички учители, служители и обслужващ персонал.

(3) Заседанието на ОС е законно, ако присъстват най-малко 2/3 от числения му състав.

(4) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите негови членове.

(5) Общото събрание се открива и председателства от Директора на училището.

(6) Общото събрание гласува разпределението на средствата по фонд СБКО и обсъжда  въпроси, касаещи трудови и осигу­рителни отношения на щатно заетите лица.

Раздел IV. Помощни органи

Глава I . Родителски съвет

Чл. 64. (1) Родителският съвет подпомага дейността на класните ръководители.

(2) Родителските съвети включват от 3 до 5 родители за всяка паралелка.

(3)Съставът на родителския съвет се актуализира до 10 октомври под ръководството на класния ръководител.

РАЗДЕЛ V. УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

Глава I. УЧИТЕЛИ

Чл. 65. Учителят организира и провежда образователно-възпи­тателния процес по учебни предмети, възложени му  с утвърде­ния Списък-образец № 1; проверява и оценява знанията и уменията на учениците; съдейства за пълноценното им интег­риране в училищната и социалната среда.

Чл. 66. (1) Учителските длъжности са:

1. “младши учител”;

2. “учител”;

3. “старши учител”;

4. “главен учител”.

 (2) Директорът на училището, в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства, диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал. 1 при условие, че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.

(3) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски длъжности с цел повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес.

Чл. 67. (1) За заемане на длъжностите по чл.70, ал. 1 е необходимо завършено висше образование и придобита професионална квалификация “учител”, а за длъжностите “старши учител”, “главен учител” и “учител-методик”- и придобит професионален опит.

(2) Длъжностите по чл.70, ал. 1, т. 1, 2 и 3 се заемат от лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”, а длъжностите по чл.70, ал. 1, т. 4 и 5 – от лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър”.

 (3) Лицата, които не са придобили учителски стаж и постъпват за първи път на учителска длъжност, се назначават на длъжност “младши учител”,.

 (4) Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжностите “старши учител”, “главен учител” и “учител-методик”, е 10 години учителски стаж.

(5) Учителските длъжности се заемат по трудово правоотношение с директора на училището.

(6) Назначаването на длъжността “главен учител” става след сключване на трудов договор с директора на училището. Ако кандидатите са повече от един, се извършва подбор от директора по предварително обявени от него критерии.

Чл. 68.Учителят в 91. НЕГ ”Проф,Константин Гълъбов” организира и провежда образователно-възпитателния процес по съответния учебен предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците и съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.

Чл. 69.Учителят има следните права:

(1) свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

 (2) да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

 (3) да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

(4) да повишава образованието и професионалната си квалификация;

(5) да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището;

(6) да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения;

(7) да членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните органи;

(8) да прекрати учебно занятие при аварии, стихийни бедствия и нещастни случаи в класната стая или в близост до нея;

(9) да отстрани ученик от час, който пречи с поведението си на провеждането на урока, като му постави задача и го изпрати при дежурния помощник-директор, а при негово отсъствие – при дежурния главен учител.

Чл. 70.Учителят има следните задължения:

(1) да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;

(2) да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети “чужд език”, както и на учебните предмети на чужд език, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;

(3) да уведомява своевременно директора или пом.директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник;

(4) да участва в работата на Педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;

 (5) да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

(6) да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от него и от училището.

(7) да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

(8) да информира индивидуално родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на  ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

(9) да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици;

(10) да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

(11) да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

(12) редовно да проверява присъствието на учениците в учебния час, да отразява отсъствието в дневника на класа, да оценява обективно знанията, уменията и поведението на учениците;

(13) да се явява най-малко 10 мин. преди започване на учебния час;

(14) да носи лично дневника на класа;

(15) да не задържа дневници и лични картони в класните стаи и кабинети и да не ги изнася извън училището;

(16) да отразява редовно учебния материал в дневника на класа до приключване на часа /съгласно Наредба № 4 от 2003г., чл.27, ал.2, т.8, изменението е публикувано в ДВ брой 62 от 2015г./

(17) най-късно до края на първата седмица от месеца да внася текущите оценки в дневника и ученическите книжки;

(18) да спазва седмичното разписание за деня и при необходимост да иска разрешение за промяна от директор или пом.-директор;

(19) да уведомява директора или пом.-директора за провеждане на учебни занятия или извънкласни форми извън сградата на училището и да получи разрешение за това, след проведен инструктаж на съответния клас, списък на учениците и посочване на обекта за посещение;

(20) да следи за опазване на МТБ на училището;

(21) при първото занятие да инструктира учениците за изискванията по Техника на безопасност при работа с машини и уреди в лаборатории и кабинети, срещу подпис на инструктирания ученик в тетрадка за инструктаж;

(22) да нанесе в графика при помощник-директора всяка контролна и класна работа в  регламентирания с разпоредбите на Наредба №3 срокове, при което да се съобрази с натовареността на учениците в съответния период . Максималната натовареност на учениците  може да бъде до две класни работи или 3 писмени изпитвания в седмица;

(23) да спазва правилата за техника за безопасност и противопожарна охрана;

(24) в специализираните кабинети да изключва ел. захранване след приключване на работа;

(25) да проследи изпълнението на задачите, поставени на отстранения от час ученик.

Чл. 71. Учителят няма право:

(1) да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него;

(2) своеволно да изменя учебните програми;

(3) да ползва мобилен телефон по време на учебен час;

(4) да допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия;

(5) да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси;

(6) да извършва политическа и религиозна пропаганда в училище;

(7) да оформя срочна или годишна оценка, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003 г., чл.29а (1), ако ученикът е допуснал отсъствия повече от 1/3 от броя на часовете по съответния предмет за учебния срок, освен ако ученикът има достатъчен брой текущи оценки и основателни причини за направените отсъствия;

(8) да провежда изпитвания на ученици извън редовните часове на съответния клас по предмета му.

Чл. 72. Учители и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачите за приемните и за държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези изпити, не могат да извършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовка за кандидатстване или полагане на държавните зрелостни изпити.

Чл. 73. Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време.

Чл. 74. Средствата за повишаване на професионалната квалификация се осигуряват от бюджета на училището, ако се въвеждат нови или променят съществуващи държавни образователни изисквания, съгласно чл.131 от ППЗНП. Професионалната квалификация се осъществява по план, приет от ПС.

Чл. 75. Учителите по методически обединения в 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ изработват единни критерии за оценяване и контрол, които се представят на ръководството. Тези критерии се обсъждат в рамките на вътрешно-училищната квалификация преди началото на учебната година.

Чл. 76. (1) Лицата, заемащи длъжностите “младши учител”, “учител”, “старши учител” и “главен учител”, изпълняват следните задължения:

1. планират, организират и провеждат образователно-възпитателния процес по учебния предмет или модул, по който преподават;

2. формират знания, умения и нагласи у децата и учениците;

3. диагностицират, насърчават и оценяват постиженията на децата и учениците, на които преподават;

4. анализират резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподават.

(2) Лицата, заемащи длъжността “младши учител”, при изпълнение на задълженията си се подпомагат от “старши учител” и под негово ръководство усъвършенстват практическите си компетентности и се адаптират към образователно-възпитателния процес.

(3) На лице, заемащо длъжността “младши учител” в училище, по изключение може да се възлагат задължения като класен ръководител, както и задължения, свързани с организацията и с провеждането на извънкласни форми и дейности, когато организацията в училище не позволява класното ръководство и извънкласната дейност да се осъществяват само от лица, заемащи длъжностите “учител”, “старши учител” и “главен учител”.

Чл. 77. (1) Лицата, заемащи длъжността “старши учител”, изпълняват следните специфични задължения:

а) участват в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния учебен предмет или модул в училището;

б) участват в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на оценяването на входното и изходното равнище и/или външното оценяване на знанията и уменията на учениците от съответния клас;

в) подпомагат дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул;

г) анализират и обобщават резултатите, получени от оценяването на входните и изходните равнища и/или от външното оценяване по съответния учебен предмет или модул на равнище клас;

д) използват и показват ефективни методи при организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес;

е) подпомагат и ръководят дейността на лицата, заемащи длъжността “младши учител”;

ж) участват в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по реализирането им;

з) изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището;

(2) Лицата, заемащи длъжността “старши учител”, могат да предлагат преминаване от длъжност “младши учител” на длъжност “учител” на лицата, които помагат за усъвършенстването на практическите им компетентности и адаптацията им към образователно-възпитателния процес.

Чл. 78. (1) Лицата, заемащи длъжността “главен учител”, изпълняват следните специфични задължения:

а) планират и координират квалификационно-методическата дейност в училището – за етап и/или степен;

б) участват в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външното оценяване в училището;

в) обобщават анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни оценявания за училището;

г) консултират лицата, заемащи длъжността “учител” и длъжността “старши учител” в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците;

д) консултират и подпомагат лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие;

е) организират и координират обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с учениците;

ж) организират и провеждат училищните кръгове и съдействат за организирането и провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в училището;

з) координират дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището;

и) изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището;  

Чл. 79. Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата и учениците, се поощряват с грамоти и с други награди, а дейността им се популяризира и получава обществено признание.

Глава IІ. Класен ръководител

Чл. 80. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

1. да изготвя своевременно плана на класния ръководител, който да бъде свързан с гражданското възпитание и индивидуалните характеристики на учениците, както и дейности в извънучебно време.

2. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

3. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

4. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

5. да организира и проведе най-малко две родителски срещи на класа за една учебна година, а според спецификата на випуските – по две родителски срещи на учебен срок. Да поддържа индивидуален контакт с родителите, включително чрез срещи в училище, чието провеждане се удостоверява с подпис на родителя в дневника.

6. да запознае учениците  и родителите в началото на учебната година с Правилника за дейността на училището и с учебния план, по който ще се обучават и с Правилника за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в 91. НЕГ „ Проф. Констонти Гълъбов“ и запознаването се удостоверява с подпис;

7. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

8. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа помощ от специалист, когато това се налага;

9. при необходимост да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

10. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

11. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазването на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

12. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители от випуска с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

13. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;

14. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката;

15. да прави предложение пред педагогическия съвет за наказване или награждаване на учениците;

16. да осигурява възстановяване на причинени от учениците в неговия клас щети на МТБ в срок до 3 дни от констатирането им;

17. да сформира Родителски съвет на класа в срок  до 10 октомври.

            (2) По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, при необходимост с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

            (3) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.

Чл. 81.Класният ръководител има право да извини отсъствията на ученик до три учебни дни на учебна година, направени по семейни причини.

Чл. 82. Веднъж месечно съветът на класните ръководители по випуски обсъжда текущите проблеми и следи за отсъствията на учениците във випуска. При направени 1/3 и повече отсъствия по даден предмет се уведомява  помощник-директора, отговарящ за випуска.

Чл. 83. (1) В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както силните страни, така и дефицитите в поведението и развитието на ученика. Характеристиката се предоставя срещу подпис на родителя (до навършване на 18 години от ученика) или на ученика .

(2) При завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката се връчва заедно със свидетелството за основно образование или съответно с дипломата за средно образование.

2.1 Характеристиката на ученика за завършена степен на образование е освободена от графично оформление.

2.2 Характеристиката на ученика за завършена степен на образование се съхранява от притежателя.

2.3 Копие от характеристиката на ученика за завършена степен на образование се съхранява в архива на училището.

 (3) Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.

Глава ІІI. Дежурни учители

Чл. 84. Дежурствата в 91. НЕГ «Проф. Константин Гълъбов» се осъществяват от главен дежурен учител и дежурни учители съгласно график, утвърден от директора.

Чл. 85. Задължения на дежурните учители:

Чл. 85 а/ Главният дежурен:

(1)   идва в училище 20 минути преди започване на учебните занятия;

(2)   изпълнява задачи, възложени му от дежурния помощник-директор;

(3)   замества директора и пом. директора при отсъствието им по текущи въпроси;

(4)   в началото на деня посреща учениците на входната врата като допуска ученици само в облекло и състояние, съответстващо на изискванията на Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“;

(5)   замества отсъстващи учители при необходимост;

(6)   в края на деня се разписва в тетрадка за дежурство като отбелязва възникналите по време на дежурството проблеми.

Чл. 85 б/ Дежурните учители са длъжни:

(1) да бъдат в училище 15 мин. преди учебните занятия;

(2) да следят за спазване на реда и опазване на МТБ;

(3) да се грижат за опазване здравето и живота на учениците;

(4) да изпълнява други задачи, възложени му от директор или дежурен пом.-директор;

(5) да не допуска ученици да внасят в класните стаи храни и напитки.

Глава. IV. УЧЕНИЦИ

Чл. 86. Учениците участват като партньори в училищното обуче­ние и имат активна роля за постигане целите на образователно-възпитателния процес.

Чл. 87. Ученикът има следните права:

1. Да избира училището и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;

2. Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;

3. Да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;

4. Да получава от учителите консултации при организиране на самостоятелна подготовка.

5. Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

6. Да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при

условия и по ред, определени в нормативен акт;

            7. Да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен

от директора на училището, в учебно и по възможност в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;

8. Да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на

ученическо самоуправление;

9. Да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в

учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на

училищната общност;

            10. Да дава мнения и предложения по отношение на училищна дейност на интернет страницата на училището или чрез класния ръководител;

11. Да участва, включително в присъствието на родител, при решаване на въпроси,

засягащи негови права и интереси.

12. Да получава стипендия при условия и по ред, определени с нормативен акт.

13. По преценка на ПС може да бъда изслушван при обсъждане на предложения за налагане на наказание.

14. Да отсъства по уважителни причини, по болест и по семейни причини.

Чл. 88. Ученикът няма право да:

1. отсъства от учебните занятия без уважителни причини, удостоверени по реда, определен от Правилника за дейността на 91 НЕГ ”Проф. Константин Гълъбов”;

2. участва в политически партии и организации до навършване на 18 годишна възраст;

3. накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя;

4. създава пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения;

5. унижава личното достойнство на съучениците си;

6. съдейства за влизането на външни лица в сградата на училището, без вписването им в книгата за посетители;

7. фалшифицира документи;

8. извършва политическа и религиозна пропаганда в училище;

9. да уронва престижа на учители и ученици чрез използване на възможностите на интернет.

Чл. 89. (1) Ученикът има следните задължения:

1. Да изпълнява задълженията си, определени с този правилник;

2. Да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му

традиции;

3. Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина – за присъствените

форми на обучение;

4. Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави (виж чл.127 от допълнителните разпоредби);

5. Да уважава и да не накърнява честта и достойнството на учителите и съучениците си, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

6. Да не участва в хазартни игри;

7. Да не пуши;

8. Да не употребява наркотични вещества и алкохол;

9. Да изключва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час;

10. Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

11. Да не носи хладно и  огнестрелно оръжие, взривни и запалими средства и да застрашава живота и здравето на ученици и учители;

12. Да спазва нормите на поведение в училището и в обществото;

13. Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

14. Да опазва материално-техническата база на училището. За нарушение се наказва от директора на училището, възстановява повреденото имущество или заплаща размера на нанесената щета. Когато не се установи конкретният причинител, отговорността и санкциите се поемат солидарно;

15. В специализираните кабинети и физкултурния салон да спазва:

1. Инструкцията за безопасна работа в специализираните кабинети;

2. Правилата за безопасна работа в училищната мрежа и в Интернет;

3. Преди напускане на кабинета да привежда всяко работно място във вид, указан от преподавателя.

16. Да не внася храни и напитки в класните стаи и поддържа хигиена в стаите, кабинетите, коридора и двора;

17. Да носи ученическата си книжка всеки ден в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;

18. Да носи ученическата си лична карта всеки ден в училище и извън него.

19. При изгубване на ученическата книжка или ученическата лична карта да уведоми класния си ръководител в момента на установяване на липсата й/им/ и да представи на същия нова за заверка след закупуване на гербова марка от два лева.

20. Да уведомява своевременно родителя/настойника за родителски срещи;

21. Да представя ученическата си книжка за подпис на родителя/настойника;

22. Да изпълнява дежурства съгласно графика на класа. Дежурният отговаря за хигиената и реда в класната стая по време на междучасие, съобщава отсъстващите ученици;

23. Ученикът е длъжен да влиза подготвен в учебен час, независимо от предшестващите отсъствия;

24. Да опазва сам личните си вещи.

(2) Дежурните ученици имат следните задължения:

1. Дежурните ученици отговарят за опазване на МТБ в класните стаи и кабинетите, и прилежащите към тях коридори, фоайета и стълбища. При установени повреди информират незабавно дежурния учител, класния ръководител или ръководството на училището.

2. Дежурните ученици отговарят за хигиената, проветряването на стаите, почистването на дъските.

3. При отсъствие на учител дежурните ученици получават указания за организацията на часа от дежурния помощник директор

4. При отсъствие на дежурен ученик, съответният следва да бъде заместен за деня от следващия по ред ученик в класа.

5. Дежурните ученици  съдействат на учителите за най-бързото евакуиране на класа при природни бедствия, промишлени аварии и пожар в училището.

Чл. 90. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

(1) При заболяване, като представи медицинска бележка до 3 /три/ учебни дни след явяването си в училище;

(2) При участие в конкретни спортни и творчески прояви според списък от спортния клуб или творчески колектив с предварително представена молба до класния ръководител до 5 /пет/ дни преди мероприятието;

(3) При заповед на директора за участие във външни изпити, ученически олимпиади, състезания и конкурси, организирани от МОН;

(4) До 3 /три/ дни в една учебна година с уведомления от родител, представени на класния ръководител преди отсъствията или в деня на явяване на училище;

(5) До 7 /седем/ дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя.

Чл. 91. (1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителна причина е неизвинено отсъствие.

(2) Закъснение за час до 15 минути без уважителна причина се счита за 1/3 учебен час неизвинено отсъствие, а три закъснения до 15 минути – за един учебен час неизвинено отсъствие.

Чл.92. (1) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището по предложение на Педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.

(2) В случаите по ал. 1 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.

Чл. 93. (1)  За допуснатите отсъствия по чл. 90 и 91 класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика.

(2) Броят на отсъствията на ученика по чл. 90 и 91 се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.

Чл. 94. (1) За неизпълнение на задълженията си ученикът се наказва със:

1. Забележка;

2. Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време съгласно решение на ПС;

3. Предупреждение за преместване в друго училище;

4. Преместване в друго училище;

5. Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(2) Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство. Дейностите в полза на училището са:

1. трудови дейности, възложени от дежурния помощник-директор като почистване на двора на училището, почистване на класните стаи, коридорите, физкултурния салон, съблекалните към физкултурния салон;

2. изработване на материали за класната стая и училището.

  (3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

(4) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час. Отстраненият ученик трябва да се яви при  дежурния помощник-директор, пред когото да даде обяснения за поведението си и да получи определени задачи.

 (5) Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен къмконсултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, по възможност допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

Чл. 95. (1) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

             (2) Мерките по чл.94, ал. 5 може да се налагат заедно с наказанията по чл.94, ал. 1.

Чл. 96. (1) Наказанията и мерките са срочни.

            (2) Срокът на наказанието по чл.94, ал. 1, т. 1 и 4 е до края на учебната година, а

по чл. 94, ал. 1, т. 2, 3 и 5 се определя в заповедта за налагането му.

            (3) Когато наказанията по чл. 94, ал. 1, т. 4  и 5 са наложени до 30 учебни дни

преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна

година.

Чл. 97. (1) Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчита тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

(2) Наказанията по чл. 94, ал. 1, т. 4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

(3) Наказанията по чл. 94, ал. 1 може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия. Наказанията по чл. 94, ал. 1, т. 4 и 5 може да се налагат за допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия за учебната година.

(4) Мярката по чл. 94, ал. 4 не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето.

(5) Видът и срокът на мерките по чл.94, ал. 5 се определят, като се отчитат и възможностите на училището.

Чл. 98. (1) Наказанието по чл. 94, ал. 1, т. 1 се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по чл.94, ал. 1, т. 2 – 5 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(2) Мярката по чл. 94, ал. 3 се налага със заповед на директора, а по чл. 94, ал. 5  - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

Чл. 99.(1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

(2) За всяко производство за налагане на наказание по чл. 94, ал. 1 и на мярката по чл. 94, ал. 5 се определя докладчик. Докладчик е класният ръководител или учител, който преподава на ученика.

(3) Преди налагане на наказанията по чл. 94, ал. 1 – директорът, за наказанието по чл. 94, ал. 1, т. 1, съответно педагогическият съвет – в останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

(4) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

(5) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

            (6) Преди налагане на наказанията по чл. 94, ал. 1, т. 2 – 5 съгласно чл.140 ал.7 от ППЗНП задължително се уведомява дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция “Социално подпомагане” може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

(7) Дирекция “Социално подпомагане” се уведомява задължително при допуснати от ученик над 5 неизвинени отсъствия на месец.

(8) Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 94, ал. 3, се взема мнението на класния ръководител на ученика.

Чл. 100. (1) В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

(2) Заповедта може да се обжалва пред началника на РИО.

Чл. 101. (1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.

(2) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.

(3) Наложеното наказание по чл. 94, ал. 1, т. 1 се обявява от класния ръководител пред класа.

Чл. 102. (1) При налагане на мярката по чл. 94, ал. 3 за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

(2) При налагане на мярката по чл. 94, ал. 4  за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си.

(3) Ученик, на когото е наложено наказание по чл. 94, ал. 1, т. 4, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието.

Чл.103.(1) Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл. 94, ал. 1, т. 4 той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

Чл. 104. За допуснати неизвинени отсъствия ученикът се наказва  както следва:

1. Забележка – над 5 неизвинени отсъствия.

2. Предупреждение за преместване в друго училище, в случай на допуснати над 10 неизвинени отсъствия.

3. Преместване в друго училище при допуснати над 15 неизвинени отсъствия.

4. Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици,

навършили 16-годишна възраст при допуснати над 15 неизвинени отсъствия.

Чл. 105. (1) За наложено наказание по чл.94, ал.1 т.3, 4 и 5 и по чл. 104, ал.1, т. 2, 3 и 4 на ученика се отнема правото на стипендия.

 (2) Наказанието по чл.104, ал.1, т. 3 и 4 може да се наложи на ученика за допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия за учебната година, с изключение на ученик от последния гимназиален клас в дневна форма на обучение.

Чл. 106. (1) Всяко нарушение по чл.88 и чл. 89 се вписва в дневника на класа и в ученическата книжка под формата на забележки по дисциплината.

 (2) При допуснати общо 3 забележки по дисциплината, отразени в дневника, ученикът се наказва с наказание по чл.94.

ГлаваV.Родители

Чл. 107. (1) Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2) Родителите имат следните права:

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да участват в родителските срещи;

4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се

решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;

6. да бъдат консултирани от специалист по въпроси, свързани с възпитанието на учениците, за което училището им оказва необходимото съдействие.

(3) Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за

дейността на училището;

3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не

съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите

нрави;

4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

5. да се явяват в училището когато важни причини налагат това и са поканени от класния ръководител или директора

6.Родители, при които е налице спор за упражняване на родителските права, писмено информират директора и класния ръководител. Уведомителното писмо следва да бъде придружено от съответните документи-влязло в сила решение от бракоразводното дело или временни мерки на съда за упражняване на родителските права, мерки за защита, споразумение и др.

РАЗДЕЛ VI. НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Глава І. Завеждащ административна служба

Чл. 108. Завеждащ – административната служба /ЗАС/ е служебно лице, което отговаря за дейностите и документацията на човешките ресурси. Пряко подчинен на директора

(1) ЗАС отговаря за:

1. воденето и съхраняването на документацията по трудово-правните отношения с персонала съобразно длъжностната им характеристика;

2. съставяне и поддържане на личните трудови досиета на служителите;

3. подготовка на трудовите договори и допълнителните споразумения.

4. техническото осигуряване на организирането на работния ден на директора, като поддържа дневния график на посещенията и задължения на директора, свързани с посещения на институции и изпращане на справки.

5. ежедневно следене за публикувани заповеди и писма в информационната електронна страница на РИО на МОН, София – град.

6. организираният прием на външни лица от директора.

7. информирането на директора за възникнали проблеми при изпълнение на служебните задължения;

(2) ЗАС е длъжен да:

1. изготвя графици за ползване на платените годишни отпуски на служителите;

2. поддържа актуална информация на необходимите данни за всички служители в училище;

3. изготвя писмени и дава устни справки, по искане на директора, относно персонала и всички въпроси, свързани с трудовите правоотношения;

4. познава и спазва КТ, Правилника за вътрешния трудов ред, инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване;

5. повишава професионалната си квалификация.

(3) ЗАС изпълнява следните ежедневни дейности:

 1. 1.      Получава и регистрира постъпващата кореспонденция, систематизира я в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане на ръководителя.
 2. 2.      Води и съхранява административната документация на училището.
 3. 3.      Изготвя и предоставя на директора за подпис: служебни бележки, удостоверения, писма, заповеди, наредби и други училищни документи.
 4. 4.      Пише на компютър предоставени от ръководителя материали и организира отпечатването и размножаването им.
 5. 5.      Приема и предава документи за подпис на ръководителя и лични заявления от работниците и служителите.
 6. 6.      Подготвя документите, необходими за изпращане на адресанти, предлага я за подпис на ръководителя, регистрира я и организира предаването й.
 7. 7.      Води картотека по установената номенклатура на документите, организира подреждането им в съответствие с изискванията и осигурява тяхното съхраняване.
 8. 8.      Следи ежемесечно стажа на персонала (трудов и педагогически) и уведомява касиера при промяната му.
 9. 9.      Изпълнява и други, конкретно възложени задачи, свързани с длъжността възложени от директора на училището.

Глава II. Главен счетоводител

Чл. 109. Счетоводителят отговаря на потребностите от осигуряване на ръководство, организация, контрол и отговорност за цялостната финансово-счетоводна дейност на училището.

(1) Счетоводителят е задължен да:

 1. 1. организира, планира, ръководи и контролира цялостната финансово-счетоводна дейност;
 2. 2.      подпомага директора при осъществяване на неговите правомощия във  финансово-счетоводната и икономическата дейност;
 3. 3.      участва в планирането на финансовата дейност и разработването счетоводната политика на училището;
 4. 4.      оформя документи, свързани с финансовата дейност;
 5. 5.      извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово -счетоводни документи по сметките, за които отговаря;
 6. 6.      изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, както и на годишния баланс;
 7. 7.      своевременно, в определените срокове и графици, осчетоводява документите по съответните сметки за воденето на които отговаря;
 8. 8.      съставя извлечения и справки от аналитичните сметки и други балансови сметки;
 9. 9.      подписва заедно с директора всички документи от финансово имуществен характер, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводни записвания;
 10. 10.  съставя и подписва годишния финансово-счетоводен отчет;
 11. 11.  изготвя съвместно с директора вътрешни правила за работната заплата;
 12. 12.  подписва трудовите книжки на работниците и служителите при прекратяване на трудовото правоотношение;
 13. 13.  съставя сравнителна ведомост за установяване на резултатите от инвентаризациите и своевременното им осчетоводяване;
 14. 14.  подготвя данни за статистически отчети и формуляри;
 15. 15.  организира и осъществява заедно с директора своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, за уреждане взаимоотношенията с Общински съвет и обслужващата банка;
 16. 16.  извършва системен анализ на финансовото състояние и финансовите резултати на институцията;
 17. 17.  организира и отговаря за съхраняването на счетоводната информация по  предвидения в закона ред;
 18. 18.  участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности, както и при търсене на отговорност при неизпълнение на длъжностни и договорни задължения;
 19. 19.  постоянно се стреми да повишава своята квалификация;
 20. 20.  изпълнява и други, конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;
 21. 21.  спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа,съгласно чл.126 от КТ и Правилника за вътрешния трудов ред.

   22.изпълнява и други законосъобразни задачи, възложени му от директора на училището.

Глава ІІI. Касиер

Чл. 110. Касиер – на пряко подчинение на директора.

(1) Касиерът отговаря за:

1. подготвя документи, свързани с трудовото правоотношение – служебни бележки, удостоверения;

2. уведомяване в териториалните поделения на НАП за болнични листове;

3. приемане, предаване, отчитане на парични средства и документи и съхраняването им в касата;

4. изготвяне на ведомости за трудови възнаграждения;

(2) касиерът е длъжен да:

1. приема, отчита, раздава и съхранява парични средства и документи, като задължително спазва инструкциите, обезпечаващи опазването им;

2. изготвя приходни и разходни документи, отразяващи движенията на паричните средства в касата;

3. завежда касата на училището. Извършва касови операции само след надлежно оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи;

4. води касовата книга по форма и ред, установени с нормативните актове, сверява наличните парични суми и ценни книжа с касовия остатък;

5. ежедневно проверява фактическата наличност на паричните суми и приключва касовата отчетност;

6. оформя по установения ред документите, паричните средства в банката за изплащане на работните заплати, допълнителни плащания, стипендии, командировъчни и други разходи;

7. познава нормативните документи за водене на касови операции, първична касова и банкова документация:

 • реда за приемане, съхранение и отпускане на парични средства;
 • реда и начина за съставяне на ведомости за изплащане на трудови възнаграждения;
 • водене на касовата книга и съставяне на касовата отчетност;
 • реда и начина за даване на справки, удостоверения и служебни бележки.

8. познава в детайли софтуерния продукт, с който работи;

9. спазва приетите училищни правила за класифициране на счетоводните документи и регистри.

Глава ІV. Домакин

Чл. 111. Домакин на пряко подчинение на директора.

(1) Домакинът отговаря за:

1. снабдяване, съхраняване и ползване на стоково-материални ценности, инвентар и задължителната училищна документация;

2. изправността на системите за осветление, отопление и вентилация във физкултурния салон;

3. ежедневната хигиена и здравословните условия на обучение и труд в училище;

4. прави предложения за бързо отстраняване на аварии;

5. систематизира документите в училищния архив и склад;

6. сигнализира директора за действия, които застрашават сигурността и здравето на ученици и учители;

7. изпълнява всички разпоредби на ПБЗН и СРЗИ като води санитарно хигиенен журнал на училището;

8. осигурява заключването на вратите и достъпа при необходимост по установен ред;

9. следи за поддържането на хигиената на училищната сграда.

10. организира дейността на чистачите и работника по поддръжка;

11. изпълнява изискванията, произтичащи от нормативните документи и стандарти за снабдяването, съхраняването и изразходването на стоки, материали и ценности, счетоводната отчетност в раздел „приемане, заприходяване и раздаване на стоки, материали и ценности”;

12. изпълнява всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на Директора.

Глава V. Библиотекар

Чл. 112. (1). Организира и осъществява системно комплектоване на фондовете на библиотеката.

(2). Издирва, подбира и предлага за закупуване актуални материали, книги, публикации и др., свързани с учебната дейност.

(3). Обработва новопостъпила литература, като я регистрира в инвентарната книга и сигнира.

(4). Класифицира библиотечния фонд.

(5). Обслужва читателите.

(6). Поддържа финансовата и отчетна документация на библиотеката.

(7). Съблюдава и изпълнява нормативните разпоредби на ПБЗН /Пожарна безопаснот и защита на населението.

Глава VI. Майстор по поддръжка

Чл. 113. (1) Извършва ремонт и поддръжка на училищния инвентар – столове, маси, бюра, шкафове и др.

(2) Извършва подмяна на столове, маси, бюра, шкафове и др.

(3) Отстранява възникнали дребни аварии в парната и ВИК и ел. инсталации.

(4) Спазва правилата по ЗБУТ и ПБЗН.

Глава VІI. Чистачи

Чл. 114. (1) Извършват редовно и качествено почистване и дезинфекциране на класни стаи, кабинети, фоайета, дворни места, физк. салон, сервизни помещения на училището и принадлежащите му площи.

(2) През зимния сезон редовно почиства двора на училището и принадлежащите му части от натрупания сняг.

(3) Следи за повреди в различните помещения и уведомява домакина, съответния учител, майстора по поддръжката или директора при констатиране на повреди.

(4) Подпомага учителите и служителите при пренасяне на УТС и инвентар.

(5) Спазва правилата по ЗБУТ и ПБЗН

Глава VІІI. Охрана на училището

Чл. 115. (1) Организира пропускателния и охранителен режим в училището, като вписва външните лица в специална тетрадка.

(2) Охранява училището съобразно изготвените графици за дежурство и отговаря за това.

(3) Спазва ЗБУТ и ПБЗН.

(4) Следи и не допуска ученици да пушат и пият алкохолни напитки в училището и

района около него.

(5) Включва СОТ след приключване на дежурството си.

Раздел VІІ. Мониторинг и оценяване

Чл. 116. Вътрешен мониторинг и оценяване се извършва от Директора и помощник-директорите след попълване на карта за диференцирано заплащане, разработена от комисия.

Чл. 117. Показатели и критерии за оценка труда на учителя и максимален брой точки за всеки от тях при прилагане на диференцирано заплащане (виж Приложение).

Чл. 118. (1) Оценяването по чл.121 се извършва от комисия, определена със заповед на директора, в която се включват помощник директорите и главните учители.

Чл. 119. Оценяването при хоспитиране от Директор и пом.-директори се извършва при спазване на следните критерии:

1. Организация на часа.

2. Тематична насоченост.

3. Съобразеност с целите и вида на урока.

4. Онагледяване

5. Стимулиране участието на учениците в урока.

6. Дисциплина на учениците по време на часа.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 120. (1) Правилникът е приет от Педагогическия съвет с протокол № 17/09.09.2015 г. и влиза в сила за учебната 2015 – 2016 г.

(2) Правилникът е разработен в съответствие със ЗНП, ППЗНП, Наредба №3/15.04.2003 на МОН.

Чл. 121. Правилникът е задължителен за всички служители /педагогически и непедагогически персонал/ и учениците в 91. НЕГ “Проф. Константин Гълъбов“.

Чл. 122. “Конфликт на интереси” е конфликт на интереси по смисъла на § 6д от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета.

Чл. 123. Облекло и вид, които съответстват на добрите нрави за положението на учител или ученик, съгласно чл. 70, ал.10 и чл.89, ал.1, т.4, включва:

- панталон, дънки, рокля, пола (с прилична дължина), пуловер, поло, блуза, риза, сако, обувки, сандали;

и забранява да се носи в сградата на училището:

- анцуг, освен ако не е в час по спорт;

- потници, къси панталони, джапанки, шорти, бюстиета и др.;

- шапка;

- облекло, което разголва кръста и гърдите.

РАЗДЕЛ VIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.124. Класните ръководители запознават срещу подпис учениците и родителите им с Правилника за вътрешния ред на първата родителска за учебната година.

Чл.125. Абсолютно е забранено пушенето в сградата на училището и прилежащите райони (тротоар и училищен двор)

Чл.126. Преместването от Немския отдел може да стане само в края на учебната година въз основа на молба от родител до директора, доклад на класния ръководител пред ПС и след полаганe на необходимите приравнителни изпити.

Чл.127. Смяна на втори чужд език може да стане само в края на учебната година въз основа на молба от родител, доклад на класния ръководител пред ПС и след полагане на необходимите приравнителни изпити.

Чл.128. Преместване от една форма на обучение в друга по желание може да стане въз основа на молба от родител, доклад на класния ръководител пред ПС и след полагане на необходимите приравнителни изпити ( при необходимост).

Чл.129. Ученици, пренасочени към училището, полагат приравнителните изпити съобразно посочения в придружаващите ги документи срок.

Чл.130. За всички неуредени въпроси в настоящия правилник се използват разпоредбите на ЗНП, ППЗНП, КТ и др. закони и по нормативни актове.

Чл.131. Правилникът подлежи на изменения при промяна на действащата нормативна уредба.

 

Настоящият правилник е приет на ПС – Протокол № 17 /09.09.2015 г.