Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Съобщения

Правила за безопасност и сигурност в интернет. Училищна стратегия за борба и противодействие с кибертормоза, етично поведение на учениците в онлайн средата.

 

Училищната стратегия има за цел, превенция и интервенция на личностовото функциониране в онлайн пространството, сред децата и младежите.

 

Личностови  индикатори за риск в поведението на децата и младежите:

1.Конфликтност и степен на раздразнителност в поведението: междуличностни конфликти, конфликти с други дейности, като социален живот, интереси, неформални социални групи от външната реалност, субективно усещане за загуба на контрол в реалността;

2.Изявеност и потребност от непрекъснато включване във виртуалната реалност: постоянно повтарящи се мисли за/и включване във виртуалната реалност, тоест детето се „изключва” от реалния живот;

3.Промяна в настроението: силно усещане за реактивност и несъстоятелност да се упражни контрол върху афективните състояния;

4.Увеличаване на интензитета: процес на увеличаване на дейността във виртуалното пространство и социалните мрежи, нарастване на обема от време;

5.Абстинентно състояние: силни, неприятни емоционални състояния или телесни усещания, раздразнителност и т.н., когато личността няма достъп до виртуалното пространство;

6.Рецидивиране: налична поведенческа тенденция за повтаряне, дори ескалиране на потребността от непрестанно включване във виртуалната реалност, включване в най-екстремни модели за включване в кибер пространството;

 

 

Превенция на рисковото поведение в кибер пространството. Правила и етични принципи:

 1. 1.      Осъзнаване на границите между реално и виртуално!
 2. 2.      Самоконтрол и саморефлексия, т.е. „Къде съм аз, спрямо Другите”!
 3. 3.      Самоуважение и уважение в социалните мрежи!
 4. 4.      Управление на времето във виртуалното пространство!
 5. 5.      Анонимни профили и комуникация с непознати лица от социалната среда са с висока степен на риск!
 6. 6.      Виртуалната дейност не е социална дейност!
 7. 7.      Управление на емоционалното поведение!
 8. 8.      Информираност!
 9. 9.      Проверка на достоверността в информацията от виртуалната реалност към социалната реалност!
 10. 10.  Комуникацията в интернет не е естествена, социална комуникация на окръжаващата среда!

 

Индикатори за кибертормоз и злоупотреба:

 

 1. 1.      Заплашителни и/или обидни съобщения;
 2. 2.      Заплахи и/или обиди в интернет;
 3. 3.      Заплашителни и/или обидни имейли;
 4. 4.      Снимки и/или видеа на неудобни или много лични ситуации, чрез мобилен телефон, интернет;
 5. 5.      Заплашителни и/или обидни телефонни разговори;
 6. 6.      Разпространение на заплашителни снимк и/или видеа в интернет;
 7. 7.      Телефонни разговори с цел заплаха;
 8. 8.      Манипулиране на лични данни с цел злоупотреба;
 9. 9.      Виртуални текстове със заплашителен характер;
 10. 10.  Кражба на лична информация във виртуалното пространство: социални мрежи, имейл, мобилни приложения;
 11. 11.  Кражба на пароли за достъп във виртулното пространство: имейл, социални и мобилни мрежи;
 12. 12.  Кражба и използване на личен, мобилен телефон: достъп до мрежи и данни;
 13. 13.  Блокиране достъпа до социални мрежи и групи от други лица;
 14. 14.  Слухове и обиди разпространявани във виртулното пространство;

 

Виртуалното общуване и функциониране на личността изисква информираност, отговорност и етика, с цел създаване на безопасна среда за взаимодействие и интерактивни междуличностни връзки.

 

 

Необходими документи за записване в 8 клас за учебната 2018 / 2019 г.

Необходимите документи за записване в 8. клас на 91. Немска езикова гимназия “Професор Константин Гълъбов” за учебната 2018 / 2019 г. след първо класиране са:

1.    Заявление – по образец – получава се на място в 91 НЕГ.

2.    Свидетелство за основно образование след завършен 7. клас – оригинал и копие.

3.    Служебна бележка с получените точки от НВО

4.    Копие на акт за раждане.

__________________________________________________________________________________________________________

File0006

——————————————————————————————————————————————————————————–

ВАЖНО!

 

Уважаеми ученици,

ръководството на 91. НЕГ “Проф. Константин Гълъбов” ви информира, че учебните занятия на 7, 8 и 9 февруари (сряда, четвъртък и петък) 2018 г. ще се проведат с програмата за I учебен срок, без да се променят смените.

_______________________________________________________

Скъпи ученици,

Откриването на учебната 2017/2018г. ще се състои на 15.09.2017 г. в двора на училището от 9.00ч.

Абсолютно забранено е замерване с моркови и други предмети, има видеонаблюдение.Провинилите се ученици ще бъдат наказани на педагогически съвет.

Всички ученици да носят бележник и лична карта със снимка.

 

___________________________________________________________________________________________________

Уважаеми родители,

  Във връзка с писмо на МОН Изх.№ 1-11790/23.05.2017г. относно събиране на информация за образователно ниво и трудова заетост на

родителитена учениците, съгласно разпоредба на чл.3 от Наредба 8/11.08.2016г. Ви молим в срок до 8 юни 2017 г. да попълните и върнете на

хартиен носител на кл.ръководител попълнената от Вас информация.

Изх. № РУО 1-11790/23.05.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на г-жа Албена Михайлова – главен секретар на Министерството на образованието и науката с № 9105-178/22.05.2017 г., вх. № РУО 1-11606/23.05.2017 г. в РУО – София-град, относно събирането на информация за образователното ниво и трудовата заетост на родителите на децата от детските градини и учениците от специализираните и неспециализирани училища и съгласно разпоредбата на чл. 3 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование на МОН, Ви информирам за следното:

 1. Във връзка с необходимостта от актуализиране и допълване на данните в модул „Институции” от НЕИСПУО е разработен нов раздел – „Характеристика на средата” за събиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на членовете на семействата на децата и учениците, при които живеят в момента и които полагат грижа за тях.
 2. Предвид изложеното приложено Ви изпращам работна карта с прикачено указание за попълването й. Моля, запознайте се с тях преди да започнете работа.
 3. Всички общински, държавни и частни детски градини, неспециализирани и специализирани училища, духовни училища и училища към ММС и МК, в които е организирана дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и обучение чрез работа (дуална система на обучение) е необходимо да отразят събраната информация в онлайн платформа модул „Институции” от НЕИСПУО не по-късно от 15 юни 2017 година.
 4. Няма да се събира информация за ученици в:
 • специални училища (вкл. ВУИ, СПИ, ЦСОП);
 • училища към местата за лишаване от свобода;
 • ЦПЛР, НДД, ДЛЦ;
 • за ученици в български училища в чужбина.
 • за ученици във вечерна, задочна, самостоятелна и дистанционна форма на обучение;
 • ученици 12 клас.
 1. Работната карта е само помощен материал за класните ръководители и учителите, за да могат да съберат информацията преди края на учебните занятия. Форматът на работната карта не е задължителен – класните ръководители и учителите могат да съберат информацията във всеки удобен за тях вид и формат, стига да спазват посочените в работната карта номенклатури.
 2. Он-лайн платформата, в която се събира информация ще бъде отворена в края на м. май.
 3. Информацията в нея ще се въвежда за учениците, които са подадени в НЕИСПУО с последната актуализация към 30 април 2017 г.
 4. Информацията, дали ученикът живее в център от семеен тип или общежитие е включена в он-лайн платформата и може да бъде отбелязвана от училището. На този етап тази информация няма задължителен характер и същата не е включена в работната карта.
 5. Директорите на детските градини и на специализираните и неспециализираните училища следва да организират събирането и въвеждането на данните. За гарантиране на обективността това може да се направи от учителите на групи в детските градини и класните ръководители в училищата на родителски срещи, индивидуални разговори, посещения в дома, както и чрез предоставянето на работната карта на учениците за попълване в семейството.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

НЕИСПУО – Модул “Характеристика на средата”
Работна карта
за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството
Клас / група:
Име на ученика / детето:
Майка Най-високо завършено образование: Трудова заетост:
(моля, посочете само една позиция) (моля, посочете само една позиция)
доктор работещ – в България
 висше – магистър работещ – в чужбина
висше – бакалавър краткотрайно безработен – търсещ работа
висше – професионален бакалавър дълготрайно безработен – търсещ работа
средно общо безработен – нетърсещ работа
средно със степен на професионална квалификация домакин/я
основно учащ
основно или по-ниско с придобита I степен на професионална квалификация пенсионер
начално
завършен клас от начален етап
курс за ограмотяване / валидиране на компетентности
не е посещавал училище
Баща Най-високо завършено образование: Трудова заетост:
(моля, посочете само една позиция) (моля, посочете само една позиция)
доктор работещ – в България
 висше – магистър работещ – в чужбина
висше – бакалавър краткотрайно безработен – търсещ работа
висше – професионален бакалавър дълготрайно безработен – търсещ работа
средно общо безработен – нетърсещ работа
средно със степен на професионална квалификация домакин/я
основно учащ
основно или по-ниско с придобита I степен на професионална квалификация пенсионер
начално
завършен клас от начален етап
курс за ограмотяване / валидиране на компетентности
не е посещавал училище
Друг възрастен, полагащ грижи за детето:
Настойник Дядо
Приемен родител Баба
друго
Най-високо завършено образование: Трудова заетост:
(моля, посочете само една позиция) (моля, посочете само една позиция)
доктор работещ – в България
 висше – магистър работещ – в чужбина
висше – бакалавър краткотрайно безработен – търсещ работа
висше – професионален бакалавър дълготрайно безработен – търсещ работа
средно общо безработен – нетърсещ работа
средно със степен на професионална квалификация домакин/я
основно учащ
основно или по-ниско с придобита I степен на професионална квалификация пенсионер
начално
завършен клас от начален етап
курс за ограмотяване / валидиране на компетентности
не е посещавал училище
Указания за набиране на информацията:
1. Информацията за образователното ниво и трудовата заетост на семейството се събира за всички деца и ученици в общински, държавни и частни неспециализирани училища, специализирани училища (духовни, училища към ММС и МК) и детски градини.
На настоящия етап не се събира информация за ученици в специални училища (вкл. ВУИ, СПИ, ЦСОП), училища към местата за лишаване от свобода, ЦПЛР, НДД, ДЛЦ. Не се събира информация и за ученици в български училища в чужбина.
2. Информацията се събира за ученици в дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и обучение чрез работа.
Не се събира информация за ученици във вечерна, задочна, самостоятелна и дистанционна форма на обучение.
За децата в предучилищно образование (в детски градини и групи за предучилищна подготовка в училищата) не се събира информация за деца в почасова или самостоятелна форма на педагогическо взаимодействие.
3. Информацията за образователното ниво и трудовата заетост се попълва поотделно за всеки от двамата родители.
В случаите, в които детето живее само с един родител, то информацията се попълва само за него.
В случаите, в които за детето се грижи друг възрастен (например настойник, приемен родител, друг – баба, дядо и т.н.), то информацията се попълва за него, и не се попълва информация за майката или бащата.
В случаите, в които родителите работят в чужбина или в друг град, допълнително се попълва и информация за друго лице, което полага грижи за детето.
4. При събиране на информацията не се изискват персонализирани данни за родителите (имена, ЕГН, подпис и т.н.), а само информация за образователното ниво и трудовата заетост.
При попълване на информацията за образователното ниво, се посочва най-високото завършено образование към момента на събиране на данните.
При попълване на информацията за трудовата заетост, се посочва съответстващото към момента на събиране на данните.
5. Данните следва да бъдат събрани от децата и учениците до приключване на учебните занятия за съответната степен, но не по-късно от 15 юни 2017 г.
Данните следва да бъдат въведени в електронната платформа не по-късно от 15 юни 2017 г.
Данните следва да бъдат актуализирани ежегодно – към 1 декември и към началото на втория учебен срок на всяка учебна година.

Утвърден  държавен План – прием в 91 НЕГ „ Проф. К. Гълъбов “ за учебната 2017/2018 година

Наименование  на  профил

Форма  на  обучение

Срок  на  обучение

Брой  паралелки

Брой  ученици

Девойки

Младежи

Чужд език

Начин на балообразуване

Профилиращи предмети

Начин на изучаване

Резултати от изпити

Балообразуващи предмети от свидетелство за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

Първи  предмет

Втори  предмет

Чрез тест

Първи предмет

Втори предмет

Интензивно

БЕЛ

Брой пъти

Математика

Брой пъти

Чужди езици

Дневна

5

7

0

91

91

Немски език

2

2

БЕЛ

Математика

Немски език

Английски език ,Руски език