Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Обществен съвет

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 23.10.2019 от 18:00 ч. (линк за сваляне)

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ДО ДИРЕКТОРАНА 91. НЕГ „ПРОФ. К. ГЪЛЪБОВ“

Г-ЖА ВЕРА КАТРАНДЖИЕВА

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

П О К А Н А

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката (ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г.), Ви уведомявам, че свиквам заседание на Обществения съвет към училището. Заседанието ще се проведе на 23.10.2019 г. (сряда) от 18:00 ч., в стаята на зам.-директорите при следния дневен ред:

  1. Отчет за изпълнение на бюджета през трето тримесечие на 2019 г. (Доклад за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.3019 г.)

Напомням Ви, че всеки член на Обществения съвет може да направи предложение за включване на други точки в дневния ред, както и да внесе писмено становище по точките от дневния ред (което е необходимо да бъде регистрирано в дневника за входяща кореспонденция на училището),преди провеждане на заседанието.

Приложено Ви изпращам необходимите материали по дневния ред.

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с материалите по дневния ред в канцеларията на училището.

Каня Ви да участвате в заседанието на Обществения съвет и Ви МОЛЯ да потвърдите участието си в срок до 3 (три) дни, преди датата на заседанието.

ЦВЕТИНКА ТОДОРОВА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбщС В 91. НЕГ „ПРОФ. К. ГЪЛЪБОВ“

 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 16.07.2019 от 17:00 ч. (линк за сваляне)

91.НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ“

гр. София, п.к. 1000, р-н Възраждане, ул. “Позитано” № 26, тел. 02/9875305

 

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ДО ДИРЕКТОРАНА 91. НЕГ „ПРОФ. К. ГЪЛЪБОВ“Г-ЖА ВЕРА КАТРАНДЖИЕВА
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

П О К А Н А

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката (ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г.), Ви уведомявам, че свиквам заседание на Обществения съвет към училището. Заседанието ще се проведе на 16.07.2019 г. (вторник) от 17:00 ч., в стаята на зам.-директорите при следния дневен ред:

  1. Отчет за изпълнение на бюджета през второ тримесечие на 2019 г. (Доклад за изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.3019 г.)
  2. Приемане на учебни планове за учебната 2019/2020 г.

Напомням Ви, че всеки член на Обществения съвет може да направи предложение за включване на други точки в дневния ред, както и да внесе писмено становище по точките от дневния ред (което е необходимо да бъде регистрирано в дневника за входяща кореспонденция на училището),преди провеждане на заседанието.

Приложено Ви изпращам необходимите материали по дневния ред.

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с материалите по дневния ред в канцеларията на училището.

Каня Ви да участвате в заседанието на Обществения съвет и Ви МОЛЯ да потвърдите участието си в срок до 3 (три) дни, преди датата на заседанието.

ЦВЕТИНКА ТОДОРОВА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбщС В 91. НЕГ „ПРОФ. К. ГЪЛЪБОВ“

 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 29.01.2019 г. от 18:00 ч. (линк за сваляне)

ДО

ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ДО ДИРЕКТОРАНА 91. НЕГ „ПРОФ. К. ГЪЛЪБОВ“Г-ЖА ВЕРА КАТРАНДЖИЕВА
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

 

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката (ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г.), Ви уведомявам, че свиквам заседание на Обществения съвет към училището. Заседанието ще се проведе на 29.01.2019 г. (вторник) от 18:00 ч., в стаята на зам.-директорите при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнение на бюджета на гимназията за 2018 г.

Напомням Ви, че всеки член на Обществения съвет може да направи предложение за включване на други точки в дневния ред, както и да внесе писмено становище по точките от дневния ред (което е необходимо да бъде регистрирано в дневника за входяща кореспонденция на училището),преди провеждане на заседанието.

Приложено Ви изпращам необходимите материали по дневния ред.

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с материалите по дневния ред в канцеларията на училището.

Каня Ви да участвате в заседанието на Обществения съвет и Ви МОЛЯ да потвърдите участието си в срок до 3 (три) дни, преди датата на заседанието.

ЦВЕТИНКА ТОДОРОВА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбщС В 91. НЕГ „ПРОФ. К. ГЪЛЪБОВ“

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 26.11.2018 г. от 18:00 ч. (линк)

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 10.10.2018 г. от 18:00 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91. НЕГ “ПРОФ. КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” КЪМ 30.09.2018Г.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 16.07.2018 г. от 17,00 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 30.06.2018 год. 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 16.04.2018 г. от 17,30 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 31.03.2018 год.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 18.01.2018 г. от 17,30 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 31.12.2018 год. 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 25.10.2017 г. от 18,00 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 30.09.2017 год. 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 18.09.2017 г. от 18.00 ч. (линк)

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 30.06.2017 год.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 06.07.2017 г. от 17:30 Ч. (линк)

 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 11.04.2017 Г. В 17:30 Ч. (линк)

 

———————————————————————————————————————

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

Уважаеми госпожи и господа,

На 14.12.2016 г. в 91. НЕГ от 19,00ч ще се проведе родителска среща за учениците от 8д, 8е, 8ж, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е, 9ж, 10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 10е, 10ж класове.

На 15.12.2016г. в 91 НЕГ от 19,00ч ще се проведе родителска среща за учениците от 8а, 8б, 8в, 8г, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11е, 11ж, 12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 12е,12ж класове.

Една от темите ще бъде избор на представител на класа за участие в Събрание на родителите. Събранието на родителите ще избере свои представители в Обществения съвет на 91. НЕГ, съгласно Закона за предучилищното и училищно образование и ще се проведе в сградата на училището, като денят и часът ще бъдат уточнени допълнително.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата >

Покана >

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е ЖЕЛАТЕЛНО!