Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Обществен съвет

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 18.09.2017 г. от 18.00 ч. (линк)

 

ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ 

НА 91.НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ”

към 30.06.2017 год.

ПРИХОДНА ЧАСТ:

Финансиране – 54.9 % от плана                                               839 200 лв.

Наличност по банковата сметка на 30.06.2017 г.:                    72 031 лв.

 

РАЗХОДНА ЧАСТ :

ДЕЙНОСТ 322 Общообразователни училища :    764 469 лв.

1.Заплати на персонала, зает по трудови възнаграждения                             462 323 лв.

2.Други възнаграждения и плащания за персонал, в т.ч.:                                60 478 лв.

- извън трудови възнаграждения на персонала :                                                     12 716

- представително облекло на педагогически персонал:                                        19 440

- СБКО :                                                                                                                         7 504

- Обезщетения по  КТ: по чл.222 ал.3 при пенсиониране                                      12 413

- Обезщетения по  КТ: по чл.224/ за неизползван отпуск/:                                      1 966

- обезщетения за болнични от работодател                                                               6 439

 

3.Задължителни осигурителни вноски от работодател :                                 106 431 лв.

 

4.Издръжка – общо:                                                                                               53 312 лв.

4.1 Работно облекло                                                                                                 4 680

4.2 Учебни материали: НП „Обучение талантливи деца“                                   2 614

4.3 Материали – канцеларски, хигиенни и други                                                           10 407

4.4 Вода, горива, енергия                                                                                        4 983

4.5 Разходи за външни услуги, в т.ч.:                                                                    18 705

-охрана                                                                                                                        9 486

-телефони и интернет                                                                                                1 853

-разходи за квалификация и преквалификация                                                     1 448

-разходи за поддръжка на софтуер                                                                           2 136

-други външни услуги                                                                                              3 782

4.6 Текущ ремонт                                                                                                     9 862

4.7 Командировки в страната                                                                              2 061

 

5. Стипендии                                                                                                          73 700 лв.

6.  Придобиване ДМА                                                                                             8 225 лв.

 

 

ДЕЙНОСТ  389 Други дейности по образованието                  2 700 лв.

Стипендии за даровити деца                                                                       2 700 лв.

Общо разходи по дейности:  767 169 лв.

Изготвил

Главен счетоводител:    Стефка Пацовска

 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 06.07.2017 г. от 17:30 Ч. (линк)

 

 

БЮДЖЕТ за 2017 г. на 91. НЕГ “Професор Константин Гълъбов”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към бюджета на 91. НЕГ „Професор Константин Гълъбов“ за 2017 г.

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА 91. НЕГ„ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” към 31.03.2017 год.

 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 11.04.2017 Г. В 17:30 Ч. (линк)

 

———————————————————————————————————————

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

Уважаеми госпожи и господа,

На 14.12.2016 г. в 91. НЕГ от 19,00ч ще се проведе родителска среща за учениците от 8д, 8е, 8ж, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е, 9ж, 10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 10е, 10ж класове.

На 15.12.2016г. в 91 НЕГ от 19,00ч ще се проведе родителска среща за учениците от 8а, 8б, 8в, 8г, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11е, 11ж, 12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 12е,12ж класове.

Една от темите ще бъде избор на представител на класа за участие в Събрание на родителите. Събранието на родителите ще избере свои представители в Обществения съвет на 91. НЕГ, съгласно Закона за предучилищното и училищно образование и ще се проведе в сградата на училището, като денят и часът ще бъдат уточнени допълнително.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата >

Покана >

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е ЖЕЛАТЕЛНО!