Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Стипендии – I срок на учебната 2017-2018 г.

декември 12th, 2017

Заповед за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование в 10, 11 и 12 клас в 91. НЕГ “Проф. Константин Гълъбов”

За учениците от 8 клас се очаква актуализация на ПМС №33 от 15.02. 2013 г.

zapoved_stipendii.pdf

 

 

 

Разпределение по паралелки на учениците от 8. клас за учебната 2017/2018 година

септември 14th, 2017

А клас

Б клас

В клас

Г клас

Д клас

Е клас

Ж клас

Откриване на новата учебна 2017/2018 година

септември 14th, 2017

На 15.09.2017 г. от 9:00 в 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ тържествено ще бъде открита новата учебна 2017/2018 година.

Учениците да се явят в двора на училището в 8:30 и до 8:45 да заемат определените за съответните класове места.

В двора на гимназията е строго забранено да бъдат внасяни предмети, като зеле, моркови и др., които могат да бъдат опасни за живота и здравето на учениците и учителите от училището. Напомняме, че контролът се осъществява чрез видеонаблюдение. В духа на традициите на гимназията е принадлежащите към тази общност да не уронват престижа ѝ.

Необходими документи за записване в 8 клас в 91 НЕГ

юни 26th, 2017
  1. Оригинално удостоверение за завършен 7. клас и 1 брой копие
  1. Копие от акта за раждане и / оригинала за сверяване/
  2. Служебна бележка с получените точки от НВО
  3. Отпусно удостоверение от училището за завършен 7. клас, след като ученикът бъде записан

Медицинските картони от предишното училище, следва да се представят до 15.09. 2017г.

Комисията по записване ще работи от 28.06.2017г. от 8,30ч. до 17,30ч.