Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Анонимна анкета за обратна връзка от родителите на учениците относно необходимостта от усъвършенстване на процеса на обучение в електронна среда

Във връзка с писмо Изх.№РУО1-7667/03.04.2020 г. на началника на РУО София-град и с необходимостта от усъвършенстване на процеса на обучение в електронна среда и получаване на обратна връзка от родителите на учениците в град София, е създадетна организация за доброволно попълване на  анонимна анкета (линк по-долу) от родителите на учениците от 91НЕГ.

Формулярът ще е активен до 17:30 часа на 09.04.2020 г. (четвъртък).

Приложение:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI4frN05ElD_AQxn6lkvIRsj3my-GPrzQ-iIIB4EwGer45Pg/viewform