Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Областен кръг на олимпиадата по математика – 05.02.2020 г., начало 09:00 ч.

Информираме ви, че провеждането на областния кръг на олимпиадата по математика е променено от „01.02.2020 г., начало 9:00 ч.“  на 05.02.2020 г., начало 09:00 ч., съгласно З А П О В Е Д № РД09-227/ 29.01.2020 г. на Министъра на образованието и науката.