Мнението на потребителя?

Ако имате предложения за уеб сайта на 91. НЕГ, можете да ги споделите чрез нашия формуляр за контакт.

Стипендии – I срок на учебната 2017-2018 г.

Заповед за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование в 10, 11 и 12 клас в 91. НЕГ “Проф. Константин Гълъбов”

За учениците от 8 клас се очаква актуализация на ПМС №33 от 15.02. 2013 г.

zapoved_stipendii.pdf